Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предоставяне право на безвъзмездно управление на недвижим имот, частна общинска собственост.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

ОТНОСНО: Предоставяне право на безвъзмездно управление на недвижим имот, частна общинска собственост.

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С Решение №552 от 31.01.2014 г. на Общински съвет – Хасково е предоставен за безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Хасково“ ЕООД следния имот, частна общинска собственост: Част от осеметажна масивна сграда с идентификатор 77195.518.515.1 /стар №77195.518.192.1/ по Кадастралната карта на гр.Хасково, със ЗП 873 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 77195.518.515 /стар №77195.518.192/ гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул. „Болярска“ №2, а именно:

-2/3 от I-ви етаж, целият с площ 873,00 кв.м. и централен южен вход на сградата;

-Втори етаж целият с площ 873,00 кв.м., за съвместно управление със „Специализирана болница за активно лечение по онкология- Хасково“ЕООД.

-Трети етаж, целия с площ 873,00 кв.м. и главен източен вход;

-Две стаи от осми етаж, целия с площ от 873,00 кв.м. и централен южен вход на сградата;

Срокът на сключения Договор за безвъзмездно управление с рег.№ОС248/20.03.2014 г. изтича на 20.03.2024 година.

Постъпила е докладна записка с рег. индекс: 29-61-6/20.06.2023 год. от управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Хасково“ ЕООД, с която се иска предоставяне за безвъзмездно управление на дружеството, горецитирания имот за нов срок от 10 /десет/ години поради следното:

В докладната е предоставена информация, че към настоящия момент сградата се нуждае от неотложен ремонт на ВиК инсталацията и частичен ремонт на други помещения, ползвани от „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Хасково“ ЕООД, както следва:

Ремонт на вътрешна ВиК мрежа на трите етажа, в които се помещава лечебното заведение, основно поради проблемни течове.

Саниране на подово покритие, с цел намаляване отделянето на прах и други замърсяващи въздуха частици.

Вътрешно саниране на коридорите, подмяна на окъртена мазилка и боядисване, сваляне и подмяна на пожароопасна дървена ламперия в коридорите.

Подмяна на съществуващите енергийно неефективни осветителни тела, контакти и ключове.

Изграждане на една „чиста стая“, в която да бъдат монтирани системи за вентилация и обеззаразяване на въздуха. Стаята в която се осъществяват медицински манипулации и прегледи на пациенти.

Средствата, които ще бъдат вложени за ремонтните работи от СБАЛПФЗ Хасково ЕООД по предварителна тяхна оценка са около 350 000 лв.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1.Дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление имот – частна общинска собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Хасково“ ЕООД за срок от 10 /десет/ години, представляващ:

Част от осеметажна масивна сграда с идентификатор 77195.518.515.1 /стар №77195.518.192.1/ по Кадастралната карта на гр.Хасково, със ЗП 873 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 77195.518.515 /стар №77195.518.192/ гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул. „Болярска“ №2, а именно:

-2/3 от I-ви етаж, целият с площ 873,00 кв.м. и централен южен вход на сградата;

-Втори етаж целият с площ 873,00 кв.м., за съвместно управление със „Специализирана болница за активно лечение по онкология- Хасково“ЕООД.

-Трети етаж, целия с площ 873,00 кв.м. и главен източен вход;

-Две стаи от осми етаж, целия с площ от 873,00 кв.м. и централен южен вход на сградата;

Дружеството заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно управление.

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!