Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижими имоти, частна общинска собственост /за дейността на читалища/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

Относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижими имоти, общинска собственост.

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

1.С Решение №506 от 04.08.2017 г. на Общински съвет – Хасково е предоставено безвъзмезздно право на ползване на помещение находящо се бул.“Раковски“17, гр.Хасково, с площ 130,50 кв.м., на Народно читалище „Аспарух Лешников – 2015“, гр.Хасково, със срок на ползване 5 /пет/ години .

Постъпило е искане с вх.№76-40-2/10.01.2023 год. от Народно читалище „Аспарух Лешников – 2015“, гр.Хасково, с което се иска предоставяне право на безвъзмездно ползване на помещението за нуждите на читалището

2.Постъпило е искане с вх.№76-34-11/15.12.2022 год. от Народно читалище „Пенко Пенков - 2013“, с. Узунджово, с което се иска предоставяне право на безвъзмездно ползване на помещение за нуждите на читалището.

Община Хасково разполага със свободно помещение находящо се в кв. 47, УПИ IV, по плана на с.Узунджово, общ.Хасково, представляващо едноетажна сграда с площ 174 кв.м.

3. Постъпило е искане с вх.№10 Д-07-2/16.01.2023 год. от Народно читалище „Пробуда- 2022“, с. Долно Големанци, с което се иска предоставяне право на безвъзмездно ползване на помещения находящи се в кв. 16, УПИ II, по плана на с.Долно Големанци, общ.Хасково, представляващи едноетажна сграда /бивша детска градина/ с площ 80 кв.м., за нуждите на читалището.

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.3 и ал.4 и чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.13, ал.2 и чл. 70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет-Хасково и § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение находящо се на бул.“Раковски“17, гр.Хасково, с площ 130.50 кв.м. на народно читалище „Аспарух Лешников – 2015“, със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2.Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение находящо се в кв. 47, УПИ IV, по плана на с.Узунджово, общ.Хасково, представляващо едноетажна сграда с площ 160 кв.м. на народно читалище „Пенко Пенков - 2013“, с.Узунджово, със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

3.Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ: едноетажна сграда /бивша детска градина/ с площ 80 кв.м., находящи се в кв. 16, УПИ II, по плана на с.Долно Големанци, общ.Хасково на Народно читалище „Пробуда- 2022“, с. Долно Големанци, със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

3.Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!