Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот - частна общинска собственост за управление на юридически лица на бюджетна издръжка

ДО                                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Станислав Дечев– Кмет на община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот – частна общинска собственост за управление на юридически лица на бюджетна издръжка.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Постъпило е искане от Председателя на Държавна агенция „Архиви“ с рег. индекс: 12-120-1 / 06.07.2022г. за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ гараж в сграда на пл. „Свобода“ № 5.

С Решение № 157 / 27.04.2012г. на Общински съвет – Хасково е предоставено безвъзмездно право на ползване върху горецитирания имот за срок от 10 (десет) години. Имотът е бил предоставен за административна дейност за нуждите на отдел „Държавен архив“ – Хасково при дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Пловдив.

Имотът представлява част от административна сграда и се състои от няколко помещения, които функционират като архивохранилище. Отдел „Държавен архив“ – Хасково ползва и има необходимост да ползва архивохранилището и за в бъдеще, като така ще се реши проблема по съхранението на изключително ценни за историята документи на града, общината, областта и държавата.

 

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково:

 

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Държавна агенция – Архиви за нуждите на отдел „Държавен архив“ – Хасково при дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Пловдив, за имот – частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 77195.724.9.7.9 по КК на гр. Хасково, с площ от 172 кв. м., представляващ сграда № 7, разположена в ПИ № 77195.724.9, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 0, Предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, със срок на ползване 10 (десет) години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване на описания имот в точка 1 от решението.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

 

Изготвил:

Наташа Динова

Началник отдел НКЗП, Д-я ИСДУОС

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!