Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот, частна общинска собственост на Народно читалище „Тангра – 2018“, гр. Хасково

 

ДО                                                                
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от  Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот,  частна общинска собственост на Народно читалище „Тангра – 2018“, гр. Хасково
 

Уважаеми дами и господа общински съветници,
 

С Решение № 484 от 26.11.2021 г. на Общински съвет – Хасково е предоставено безвъзмезздно право на ползване на имот:  Част от трети етаж от сграда находяща се на пл.“Общински“ 3, гр. Хасково, представляващо помещение от 45 кв. м. към терасата на Народно читалище „Тангра – 2018“, гр.Хасково, със срок на ползване 2 /две/ години.

Постъпило е искане с вх.№ 76-55-5/14.11.2023 год. от Народно читалище „Тангра – 2018“ гр. Хасково, с което се иска предоставяне право на безвъзмездно ползване на помещението за нуждите на читалището
 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Хасково да вземе следното
 

РЕШЕНИЕ:
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл. 70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет-Хасково и § 4  от ПЗР на Закона за народните читалища:

  1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: Част от трети етаж от сграда находяща се на пл.“Общински“3, гр.Хасково, представляващо помещение от 45 кв. м. към терасата на Народно читалище „Тангра – 2018“, гр.Хасково, със срок на ползване 5 /пет/ години.

Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

  1. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!