Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот, частна общинска собственост.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Предоставяне право на безвъзмездно управление на недвижим имот, частна общинска собственост.

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С Решение №552 от 31.01.2014 г. на Общински съвет – Хасково е предоставен за безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД следния имот, частна общинска собственост: Част от осеметажна масивна сграда с идентификатор 77195.518.515.1 /стар №77195.518.192.1/ по Кадастралната карта на гр.Хасково, със ЗП 873 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 77195.518.515 /стар №77195.518.192/ гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул. „Болярска“ №2, а именно:

-1/3 от I-ви етаж, целият с площ 873,00 кв.м. и главен източен вход;

-Втори етаж целият с площ 873,00 кв.м., за съвместно управление със „Специализирана болница за пневмо-физиатрични заболявания“ Хасково.

Срокът на договора за безвъзмездно управление изтича на 20.03.2024 год.

Постъпило е искане с рег. индекс: 53 С-712-2/10.02.2023 год. от „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД, с което се иска удължаване срока на безвъзмездно управление на горецитирания имот поради следното:

„Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД е в процедура на пазарно проучване за закупуване на Линеен ускорител за лечение на онкоболни, които ще бъдат хоспитализирани в описаната по-горе сграда. За закупуването на медицинската апаратура „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД е в процедура и за отпускане на финансова подкрепа от фонд „Флаг“. Част от изискванията на фонда за целево финансиране е сградата, където се монтира Линейният ускорител, да е собственост на лечебното заведение или да е предоставена за дългосрочно ползване.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1 от ЗОС

1.Удължава срока на безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост със срок от 10 /десет/, представляващ:

Част от осеметажна масивна сграда с идентификатор 77195.518.515.1 по Кадастралната карта на гр.Хасково, със ЗП 873 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 77195.518.515 гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул. „Болярска“ №2 а именно:

-1/3 от I-ви етаж, целия с площ 873,00 кв.м. и главен източен вход;

-Втори етаж целия с площ 873,00 кв.м., за съвместно управление със „Специализирана болница за пневмо-физиатрични заболявания“ Хасково.

Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно управление.

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!