Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот - частна общинска собственост

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

Относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот, частна общинска собственост

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С Решение №505 от 04.08.2017 г. на Общински съвет – Хасково е предоставено безвъзмезздно право на ползване на помещения в северно крило на втори етаж на Бизнесцентър 2, ул.“Цар Освободител“2, гр.Хасково, с площ 50,00 кв.м., на Българско Национално Радио, със срок на ползване 5 /пет/ години .

Постъпило е искане с рег. индекс: 53 Р-363-3/23.11.2022 год. от Българско Национално Радио, с което се иска удължаване срока на безвъзмездно ползване на горе цитирания имот за кореспондентски пункт.

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет-Хасково:

1.Удължава срока на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения в северно крило на втори етаж на Бизнесцентър 2, ул.“Цар Освободител“2, гр.Хасково, с площ 50,00 кв.м., със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!