Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот - частна общинска собственост

ДО                                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Станислав Дечев– Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот – частна общинска собственост.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Постъпила е искане от управителя на Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ и Фондация „Х и Д Джендър перспективи“ с рег. индекс: 74-18-1 / 21.03.2022г. за предсрочно прекратяване на Договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот, общинска собственост с рег. № 672 / 05.07.2017г. за предоставяне право на безвъзмездно ползване за имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения № 6 и № 7 (преходни), помещения № 8, № 9 и № 10 на четвърти етаж в сграда на ул. „Ивайло“ № 1 в гр. Хасково, с обща площ на петте помещения 87 кв.м. С Решение на № 459 / 26..05.2017г. Общински съвет – Хасково е предоставил помещенията за безвъзмездно ползване, но до момента същите не са били в експлоатация поради необходимостта от извършване на ремонтни дейности. Темповете на работа значително са били забавени от настъпилата световна пандемия от КОВИД 19, което от своя страна е забавило процеса по търсене на финансови средства в срока на договора.

През 2012 година е учредена местна организация – Фондация „Х и Д Джендър перспективи“, чието управление се извършва на местно ниво и чрез която се дава възможност на повече лица пострадали от домашно насилие да получават качествена помощ в труден за тях момент.

Както Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“, така и Фондация „Х и Д Джендър перспективи“, работи с цел насърчаване равенството, демократичните и хуманистични универсални ценности чрез подпомагане на лица, жертви на полово обусловено насилие и дискриминация и предоставят безплатни социални услуги за пострадалите от домашно насилие, основно на територията на област Хасково. Към настоящият момент и двете организации извършват дейността си под наем на един адрес: гр. Хасково, ул. „Пирин“ № 9 и се управляват от един Управител. От момента на учредяването си Фондация „Х и Д Джендър перспективи“ е спечелила и успешно е изпълнила 21 проекта, което я прави водеща организация в област Хасково за предоставяне на помощ и подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие. Като изцяло местна организация, освен социалните услуги за жертви на домашно насилие, вече 8 години предоставя и специална програма за извършители на домашно насилие, изразяваща се в осигуряване на специализирани услуги за работа с тях, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез осъзнаване на собственото агресивно поведение и придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове без използване на агресия. Тези програми за жертви и извършители на територията на област Хасково се изпълняват единствено от Фондация „Х и Д Джендър перспективи“. Поддържането на такива безплатни социални услуги е изключително скъпо и един от основните разходи е наемът на помещенията, в които се извършват услугите. От съществено значение за преодоляване на проблемите с домашното насилие и успешното справяне на пострадалите с този вече обществен проблем е изграждането на такъв център за предоставяне на социални услуги съвместно с Община Хасково.

В тази връзка, от Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ е отправена молба за предсрочно прекратяване на Договор с рег. № 672 / 05.07.2017г. за безвъзмездно ползване на недвижим имот, общинска собственост за предоставяне право на безвъзмездно ползване за недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10 с обща площ от 87 кв. м., находящи се на четвърти етаж от сграда на ул. „Ивайло“ № 1 в гр. Хасково, сключен между Община Хасково и Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“, и същите помещения да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на Фондация „Х и Д Джендър перспективи“ за срок от 5 (пет) години.

Предвид изложеното и това че към днешна дата горецитирания Договор е със статус изтекъл срок, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 70, ал. 1 и ал. 7 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

 

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Фондация „Х и Д Джендър перспективи“, за имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10 с обща площ от 87 кв. м., находящи се на четвърти етаж от сграда на ул. „Ивайло“ № 1 в гр. Хасково, със срок на ползване 5 (пет) години.

2. Всички разходи, свързани с текущата поддръжка на имота и експлоатационните разходи са за сметка на ползвателя.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване на описаните помещения в точка 1 от решението.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

Изготвил:

Наташа Динова

Началник отдел НКЗП, Д-я ИСДУОС

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!