Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот, частна общинаска собственост за нуждите на Сдружение "Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение" - гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“ гр.Хасково

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане от Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“гр.Хасково, с което се иска предоставяне право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения находящи се на ул.“Ивайло“1, ет.4, стая №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11, и 12 гр.Хасково. Същите помещения са необходими за създаване „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увредено зрение“

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 и от ЗОС, чл.70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково:

1.Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения находящи се на ул.“Ивайло“1, ет.4, стая №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11, и 12 гр.Хасково. на Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“ гр.Хасково, за създаване „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увредено зрение“, със срок на ползване – 10 (десет) години.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 23 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!