Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предоставяне на съгласие за извършване на изменения на КК и КР по отношение на ПИ, представляващи общинска собственост във връзка с постъпило инвестиционно намерение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Станислав Дечев– Кмет на Община Хасково

 

Относно: Предоставяне на съгласие за извършване на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри по отношение на поземлени имоти, представляващи общинска собственост, във връзка с постъпило инвестиционно намерение

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 756 от 25.11.2022 г. по Протокол № 34 от проведено на 25.11.2022 г. заседание на Общински съвет-Хасково („Решението“), Общински съвет Хасково е дал предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж, за промяна на предназначение, за преобразуване на имотите от публична общинска собственост в частна общинска собственост, за изработване на подробен устройствен план, за определяне на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението във връзка с Инвестиционно намерение с рег. № 53 Н-524-1 от 02.11.2022 г. на „Неоват“ АД, ЕИК 207132704 за изграждане на фотоволтаични електроцентрали („ФвЕЦ“), на индустриална система за съхранение на електроенергия, на разпределителни проводи и устройства, както и на прележаващата им техническа инфраструктура, необходима за присъединяване на ФвЕЦ към съответната електрическа мрежа („Инвестиционното намерение“) по отношение на следните поземлени имоти, част от общинския поземлен фонд:

Поземлен имот 75085.14.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 354217 кв. м, стар номер 014013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.4, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 160194 кв. м, стар номер 014004, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.42, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 9399 кв. м, стар номер 014042, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.2, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 104829 кв. м, стар номер 014002, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5400 кв. м, стар номер 011013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.44, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 3269 кв. м, стар номер 011044, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.1, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 25241 кв. м, стар номер 014001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.39, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5100 кв. м, стар номер 011039, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.233, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ГАЛБАНЯТА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 102530 кв. м, стар номер 011233, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.235, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 608910 кв. м, стар номер 011235, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.15.56, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ПОД ТРИТЕ ЧУКИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 109800 кв. м, стар номер 015056, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.802, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 73854 кв. м, стар номер 000802, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.805, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 58679 кв. м, стар номер 000805, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.806, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 18659 кв. м, стар номер 000806, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

наричани по-долу за краткост „Поземлените имоти“

връзка с реализиране на Инвестиционното намерение, се налага извършването на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри във връзка с разделянето и/или съединяването на поземлени имоти, както и/или тяхната делба по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър („ЗКИР“). По този начин ще се формират окончателни имоти, подходящи за реализиране на Инвестиционното намерение.

Доколкото Поземлените имоти са собственост на Община Хасково, то Общинският съвет е компетентният орган да приеме решение за извършване на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи тези имоти. Този извод следва изрично от разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно която „Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства“.

След обособяването на новите имоти, вследствие на разделянето и/или съединяването и/или делбата на съществуващите е възможно да се наложи промяна на начина на трайно ползване на някои от тях така че да съответства с фактическото ползване и актуалните предвиждания за ползването на съответните площи. Съгласно чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, собственикът на земеделска земя може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. По отношение на имотите, които след разделянето ще останат с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, следва да бъдат спазени и специалните нормативни изисквания, като например да се представи и документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите, съгласно който за имотите няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване.

Измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри ще се процедират от лице, правоспособно да изпълнява дейности по геодезия, картография и кадастър. Разделянето, съответно обединяването и/или делбата, както и изменението на кадастралните регистри по отношение на имотите ще се извършат съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, като всички разходи, свързани с планираните изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, ще се покрият от инвеститора.

Преди процедиране на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистър, инвеститорът ще представи в Община Хасково проекта за изменение, изготвен от правоспособното лице.

С оглед реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на ФтЕЦ в община Хасково, заедно със съответната техническа инфраструктура, считам настоящото предложение за целесъобразно, както и законосъобразно, поради което предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

/проект/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 52 и чл. 53а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Общински съвет – Хасково

Р Е Ш И

Дава съгласие за разделяне и/или съединяване/обединяване и/или делба, както и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, отразяващо промените, на следните имоти, собственост на община Хасково, които са предмет на инвестиционното намерение на „Неоват“ АД, ЕИК 207132704:

Поземлен имот 75085.14.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 354217 кв. м, стар номер 014013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.4, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 160194 кв. м, стар номер 014004, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.42, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 9399 кв. м, стар номер 014042, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.2, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 104829 кв. м, стар номер 014002, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5400 кв. м, стар номер 011013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.44, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 3269 кв. м, стар номер 011044, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.1, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 25241 кв. м, стар номер 014001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.39, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5100 кв. м, стар номер 011039, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.233, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ГАЛБАНЯТА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 102530 кв. м, стар номер 011233, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.11.235, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 608910 кв. м, стар номер 011235, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.15.56, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ПОД ТРИТЕ ЧУКИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 109800 кв. м, стар номер 015056, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.802, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 73854 кв. м, стар номер 000802, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.805, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 58679 кв. м, стар номер 000805, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 75085.14.806, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 18659 кв. м, стар номер 000806, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имоти по т. 1, собственост на община Хасково, които са предмет на инвестиционното намерение на „Неоват“ АД, ЕИК 207132704, и изменение на кадастралните регистри, отразяващо промените.

Проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, да се изготвят от лице, правоспособно да изпълнява дейности по геодезия, картография и кадастър при спазване на всички изисквания на Закона за кадастъра и имотния регистър, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и всички относими нормативни изисквания.

Промяната на начина на трайно ползване на Поземлените имоти, собственост на община Хасково, съгласно т. 2 да се извърши при спазване на изискванията за представяне на документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите, в който е посочено, че няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии, както и при спазване на всички други относими нормативни изисквания.

Всички разходи във връзка с измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри да са изцяло за сметка на „Неоват“ АД, ЕИК 207132704.

 

С уважение,

Станислав Дечев– Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!