Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прeдложение за сключване на договор за наем между Община Хасково и ,,Арт Фрагранс“ ЕООД, ЕИК 126746669, за имоти с идентификатори: 75085.251.2, 75085.251.3, 75085.251.4, 75085.252.3, 75085.253.1, 75085.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прeдложение за сключване на договор за наем между Община Хасково и ,,Арт Фрагранс“ ЕООД, ЕИК 126746669, за имоти с идентификатори: 75085.251.2, 75085.251.3, 75085.251.4, 75085.252.3, 75085.253.1, 75085.253.2, 75085.253.3, 75085.253.4 и 75085.254.28 – частна общинска собственост в землището на с. Узунджово.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници

В Община Хасково е постъпило заявление с Рег. Индекс: 53 А-411-1 от 09.12.2022 г. от ,,Арт Фрагранс” ЕООД, Булстат: 126746669 с управител Щерьо Георгиев Димитров, с което се иска удължаване на договор за наем с рег. № ОС 262 от 28.03.2014 г. между община Хасково и представляваното от Щерю Георгиев Димитров дружество, с 3/три/ години и 6/шест/ месеца.

Дружество ,,Арт Фрагранс“ ЕООД продължава и изпълнява поет ангажимент към Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ за биологично растениевъдство върху наетите имоти, който ангажимент е с 5-годишен срок за периода 01.10.2022 г. – 30.09.2027 г. При загуба на правно основание поради изтичане на срока на договора, ДФЗ го разглежда като прекъсване и неизпълнение на биологичния ангажимент и това ще доведе до финансови санкции към дружеството, съгласно Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за Прилагане на Мярка 11 за биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.

При липса на правно основание дружеството би понесло не само финансови санкции от страна на ДФЗ, съгласно Наредба № 4, но и вложени значителни средства за производство на единица продукция. За да не се случи всичко това и за да може дружеството да си изпълни добросъвестно амбициозно поетите ангажименти пред Фонда, е нужно сключване на договор за наем без прекъсване на наемните правоотношения. С цел да не настъпят значителни и трудно поправими вреди за дружеството, съгласно чл. 60 от АПК предлагам да се допусне предварително изпълнение на решението.

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ допуска сключване на договор за наем без търг или конкурс, когато имотите са с начин на трайно ползване - трайни насаждения. При извършен Оценителски доклад от инж. Антоанета Стоянова – от камарата на независимите оценители в България с рег. №8200088/11.11.2011г., имотите са оценени на стойност 13 821 лв. Годишен наем.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.24 а, ал. 6, т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет - Хасково дава съгласие да се сключи договор за наем без търг или конкурс между община Хасково и представляваното от Щерю Георгиев Димитров дружество ,,Арт Фрагранс” ЕООД, за сумата от 13 821 лв. /тринадесет хиляди осемстотин двадесет и един лева/ годишен наем със срок на договора до - 30.09.2027 година, за следните имоти с идентификатори: 75085.251.2, 75085.251.3, 75085.251.4, 75085.252.3, 75085.253.1, 75085.253.2, 75085.253.3, 75085.253.4 и 75085.254.28 – частна общинска собственост в землището на с. Узунджово.

2.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!