Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Подписване на партньорски споразумения за целите на подготовката, кандидатстването и изпълнението на предложения за изпълнение на инвестиция, с които Община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО                              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Подписване на партньорски споразумения за целите на подготовката, кандидатстването и изпълнението на предложения за изпълнение на инвестиция, с които Община Хасково кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

                             

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Хасково е в процес на подготовка на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Съгласно одобрения План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България, инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е в областта на стълб „Зелена България“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от ПВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
 • Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
 • Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
 • Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
 • Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Процедурата предоставя възможност многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, и са проектирани преди 26 април 1999 г. да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ (БФП). За целта е необходимо сдруженията на собствениците да изготвят обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт. Одобрените сгради ще получат до 80 % БФП. Собствениците на самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Крайният получател финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.

За всяко ПИИ цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности.

При наличие на недопустими разходи в ПИИ, то те са изцяло за сметка на КП. Минималният размер на заявените средства по всяко индивидуално ПИИ е 50 000 лева. Максималният размер на заявените средства по всяко индивидуално ПИИ за сграда/ блок-секция/група от блок-секции не може да надхвърля 9 500 000 лева.

 Предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура ще бъдат подадени само в партньорство с общината, където се намира сградата. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред структурата за наблюдение и докладване.

При подаване на предложение с партньор следва да се представи Партньорско споразумение по образец между съответните партньори. В партньорското споразумение страните следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец не са изчерпателно посочени

Съгласно чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общините могат да си сътрудничат помежду си, с органи на изпълнителната власт, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия.

Разпоредбите на чл.61 от същия закон определят, че общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет, както и обхвата и задължителните елементи на споразумението.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на Общинския съвет, което ще ускори значително практическите действия по сключване на Споразумения със СС. Съгласно чл.60 от АПК, в административния акт може да се включи разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен интерес. Предварителното изпълнение на решението се налага с оглед защита на обществения интерес и необходимостта от предприемане на незабавни действия за подписване на споразуменията за партньорство и обезпечаването на възможността за участие на сдруженията в процедурата по енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

В тази връзка, предлагам Общински съвет – Хасково, като вземе предвид изложените мотиви и на основание чл.60, ал.1 от АПК да допусне предварително изпълнение на решението.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8. и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, и съгласно насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, Общински съвет – Хасково реши:

 1. Одобрява приложения проект на споразумение за партньорство.
 2. Дава съгласие Кметът на Община Хасково да сключи споразумения със Сдруженията на собствениците – крайни получатели, които са подали Заявление за участие в процедурата, ведно с всички документи към него, отговарят на  условията за допустимост по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП II“.
 3. Възлага на кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по подготовка,  изготвяне и кандидатстване с проектно предложение в информационната система на Механизъм за възстановяване и устойчивост.
 4. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет- Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложение: Проект на споразумение за партньорство.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 /Станислав Дечев/п/

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!