Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение №766 от 25.11.2022 г. на Общински съвет - Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение № 766 от 25.11.2022г. на Общински съвет – Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Общински съвет – Хасково е компетентен орган, след решението на който може да се пристъпи към прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост безвъзмездно на държавата при условията и по реда на Закона за водите.

В тази връзка бе изготвена Докладна записка от кмета на община Хасково до Общински съвет – Хасково, в която в изписването на проекта на Решение № 766 от 25.11.2022г. е допусната техническа грешка, като е грешно изписана площта на проектния имот под номер 4.1., а именно:

„4. Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 37321.55.1, 37321.55.251, 37321.55.252 и 37321.55.298, както следва:

(…)

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор № 37321.55.299, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Света тройца, с проектна площ от 25107 кв.м., трайно предназначение: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, стар № 055001.

(…)“

Видно от приложената скица – проект, площта на новообразувания имот с проектен идентификатор № 37321.55.299 в с. Клокотница, е 25927 кв.м.

На проведеното на 25.11.2022г. заседание на Общински съвет – Хасково е разгледана горепосочената Докладна записка и е прието Решение № 766 / 25.11.2022г. на Общински съвет – Хасково, в което е възпроизведена допусната в докладната записка грешка.

Предвид изложеното и с оглед да не бъде затруднено изпълнението на акта, да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

I. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 766 / 25.11.2022г., прието на редовно заседание на Общински съвет – Хасково, състояло се на 25.11.2022г., като в текста на Решението на страница 4, вместо текста:

„4. Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 37321.55.1, 37321.55.251, 37321.55.252 и 37321.55.298, както следва:

(…)

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор № 37321.55.299, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Света тройца, с проектна площ от 25107 кв.м., трайно предназначение: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, стар № 055001.

(…)“

да се чете текста:

„4. Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 37321.55.1, 37321.55.251, 37321.55.252 и 37321.55.298, както следва:

(…)

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор № 37321.55.299, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Света тройца, с проектна площ от 25927 кв.м., трайно предназначение: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, стар № 055001.

(…)“

II. Всички останали точки от Решение № 766 / 25.11.2022г. остават непроменени.

III. Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!