Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Отмяна на Решение №854/17.03.2023 г. и предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Съюз на слепите в България

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №854/17.03.2023 год. и предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Съюз на слепите в България.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № 854 от 17.03.2023г. на Общински съвет– Хасково е предоставен за безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години на Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“ гр. Хасково следния имот, частна общинска собственост: помещения, находящи се в гр. Хасково, ул.“Ивайло“№ 1, ет. 4, стая №№ 1, 2, 3, 4, 5 11 и 12- имот с идентификатор № 77195.724.13.2.7 по КККР на гр. Хасково за създаване „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увредено зрение. Договор за предоставяне на безвъзмездното ползване за горепосочените помещения не е сключен.

Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“ гр. Хасково не разполага с необходимия капацитет и лицензи за успешна реализация на подобен проект за социалното приобщаване на хората с нарушено зрение в Община Хасково. С необходимия професионален опит, капацитет и лицензии за реализация на подобен проект разполага Съюзът на слепите в България. Тези обстоятелства са подробно описани в молби до Кмета на Община Хасково, подадени от Председателя на Съюза на слепите в България с рег. № 62-20-3/19.04.2023 год. и от председателя на Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“ гр. Хасково.

Във връзка с гореизложеното се иска предоставяне право на безвъзмездно ползване на имот– частна общинска собственост, представляващ: помещения, находящи се в гр. Хасково, ул.“Ивайло“ № 1, ет. 4, стая №№ 1, 2, 3, 4, 5 11 и 12- имот с идентификатор № 77195.724.13.2.7 по КККР на гр. Хасково на Съюза на слепите в България за разкриване на Комплекс за социални услуги за хора със зрителни увреждания на територията на Община Хасково.

Съюз на слепите в България е утвърден доставчик на подобни социални услуги и притежава необходимите лицензи, издадени от Агенцията за качество на социалните услуги.

Предвид изложеното е необходимо да бъде отменено Решение №854 от 17.03.2023 година На Общински съвет- Хасково и да бъде прието ново решение.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково:

1. Отменя свое Решение №854 от 17.03.2023 год.

2. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот– частна общинска собственост, представляващ: помещения, находящи се в гр. Хасково, ул.“Ивайло“№ 1, ет. 4, стая №№ 1, 2, 3, 4, 5 11 и 12- имот с идентификатор № 77195.724.13.2.7 по КККР на гр. Хасково на Съюз на слепите в България за създаване Комплекс за социални услуги за хора със зрителни увреждания на територията на Община Хасково, със срок на ползване – 10 (десет) години.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!