Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Сдружение "Съюз на пенсионерите" - гр.Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев- кмет на община Хасково

 

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Съюз на пенсионерите” гр. Хасково

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С Решение 626/23.02.2018 год. на Общински съвет Хасково е предоставено за ползване под наем на Сдружение „Съюз на пенсионерите” гр. Хасково, помещение с площ от 12,00 кв.м., находящо се в едноетажна сграда, частна общинска собственост, на ул.“Екзарх Йосиф“4, гр. Хасково, имот с идентификатор №77195.715.338.1 за срок от пет години.

Постъпило е искане с рег. Индекс 62-58-1/05.04.2023 година от Сдружение „Съюз на пенсионерите” гр. Хасково, за удължаване срока за ползване под наем с пет години.

Предвид изложеното предлагам, Общински съвет -Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.1 и чл.19, ал.З от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет-Хасково

Дава съгласие да бъде отдаден под наем недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 12,00 кв.м. находящо се в едноетажна сграда на ул.“Екзарх Йосиф“№4 , гр. Хасково, имот с идентификатор №77195.715.338.1 на Сдружение „Съюз на пенсионерите” гр. Хасково при следните условия:

- Срок на ползване – 5 (пет) години.

- Месечен наем в размер на 36,00 лева без ДДС, съгласно чл.10 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет-Хасково.

- Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.

ІІ. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договори за наем.


 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!