Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Отчуждаване на част от имот - частна собственост на физически лица.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Отчуждаване на част от имот – частна собственост на физически лица.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково е постъпило заявление с рег. индекс №10 Г-04-20/30.11.2020г. от Иляз Дурамаджь като кмет на с. Големанци, общ. Хасково за одобряване на проект за ПУП- парцеларен план за разширяване на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково.

С Решение № 189/25.09.2020 г. на Общински съвет – Хасково, одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подобрен устройствен план – парцеларен план за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково.

С Решение № 298/26.02.2021 г. на Общински съвет – Хасково е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163, находящ се в местност „ Карамашатлък“ по КК на землище с. Големанци. Разположението на проектното трасе и сервитутните ивици са съгласно графичната част на проекта. ПУП-парцеларен план е изработен на основание чл. 110 , ал.1, т.5 във връзка с чл.126, ал.6 от ЗУТ. След представяне на становище на Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" при Община Хасково за наличие на условията на чл.205, т.1 от ЗУТ , Община Хасково образува отчуждително производство по реда на Закона за общинската собственост, предвид наличието на влязъл в сила ПУП-парцеларен план за разширяване на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково, одобрен с Решение № 298/26.02.2021 г. на Общински съвет – Хасково. Съгласно предвижданията на парцеларен план за разширяване на общински път с идентификатор 15429.97.163 от Поземлен имот с идентификатор №15429.94.18 по КК на землище с. Големанци, се отчуждават 127,00 кв.м. към Поземлен имот 15429.97.163 ( общински местен път ). За целта, според чл. 21 , ал.1 от ЗОС се налага принудителното отчуждаване на част от имот – частна собственост на физическо лице за задоволяване на общински нужди , които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила ПУП-парцеларен план за разширяване на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково и поради факта ,че предвиденото разширение на общинския път преминава през техния имот .

Във връзка с откриване на производство по отчуждаване на горепосочената част от имот – частна собственост на физическо лице, съгласно чл.22 , ал. 3 от ЗОС е изготвена експертна оценка от лицензиран оценител на имоти. Общата пазарна оценка на тази част от имота е 1014,00 лв. и е в общ размер на средствата необходими за отчуждаването. На отчуждаване подлежи следната част от имот:

1.Част от поземлен имот с идентификатор 15429.94.18 по КК на землище с. Големанци, целият с площ от 6161,00 кв.м., площ за отчуждаване 127,00 кв.м., имота е собственост на Васви  Юсуф, Хамди  Тасим, Ердинч Юсуф, Ирфан  Юсуф, Сейхан  Юсуф и Рабие  Хашимова като наследници на Юсуф в Тасимов при цена 1014,00 лв.

Предвид горното предлагам на Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 8, ал.1 и чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ Общински съвет Хасково открива процедура за отчуждаване на следният частен имот:

1.Част от поземлен имот с идентификатор 15429.94.18 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково, целият с площ от 6161,00 кв.м., площ за отчуждаване 127,00 кв.м., имота е собственост на Васви  Юсуф, Хамди ТТасим, Ердинч Юсуф, Ирфан Юсуф, Сейхан Юсуф и Рабие Хашимова като наследници на Юсуф  Тасимов при цена 1014,00 лв.

Определя начин на обезщетение на собствениците – парично. Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково.

 

СTAНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!