Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Определяне размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Хасково и кметове на кметства

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Определяне размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Хасково и кметове на кметства

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 

Съгласно чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, както и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет, по предложение на Кмета на общината, определя размера на индивидуалната основна месечна заплата на кметовете.

Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини и кметства се определят от Общинския съвет при условията на ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър и следва да е съобразен с разполагаемия ресурс, съобразно утвърдените разходи за заплати с бюджета на общината.

Съгласно чл.52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., с определените стойностни показатели за нашата община за делегираните от държавата дейности се дава възможност за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, спрямо досегашните възнаграждения, което за кметовете на кметства и кмета на общината към настоящия момент не е направено.

В тази връзка предлагам определянето на възнагражденията на кметове на кметства да се извърши според критерий - брой на населението в съответното населено място, а именно:

  • I-ва група – кметство с население 1000 и повече души;
  • II-ра група - кметство с население под 1000 души.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:
 

Общински съвет - Хасково, на основание чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от 10.11.2023 г.:

I.Определя размера на индивидуалната основна месечна заплата на Кмета на община Хасково – в размер на 53 % от максимално определения размер, съгласно чл.5 ал.16 от Постановление №67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

II.Определя размера на индивидуалните основани месечни заплати на кметовете на кметства, както следва:
 

Длъжност

Възнаграждение в лв.

1.

Кмет на село Александрово

1 590

2.

Кмет на село Брягово

1 590

3.

Кмет на село Войводово

1 650

4.

Кмет на село Въгларово

1 590

5.

Кмет на село Гарваново

1 590

6.

Кмет на село Големанци

1 590

7.

Кмет на село Горно Войводино

1 590

8.

Кмет на село Гълъбец

1 590

9.

Кмет на село Динево

1 590

10.

Кмет на село Долно Войводино

1 590

11.

Кмет на село Долно Големанци

1 590

12.

Кмет на село Елена

1 590

13.

Кмет на село Зорница

1 590

14.

Кмет на село Клокотница

1 590

15.

Кмет на село Книжовник

1 590

16.

Кмет на село Козлец

1 590

17.

Кмет на село Конуш

1 590

18.

Кмет на село Корен

1 590

19.

Кмет на село Криво поле

1 590

20.

Кмет на село Манастир

1 590

21.

Кмет на село Мандра

1 590

22.

Кмет на село Малево

1 650

23.

Кмет на село Маслиново

1 590

24.

Кмет на село Николово

1 590

25.

Кмет на село Нова Надежда

1 590

26.

Кмет на село Орлово

1 590

27.

Кмет на село Подкрепа

1 590

28.

Кмет на село Родопи

1 590

29.

Кмет на село Стамболийски

1 590

30.

Кмет на село Стойково

1 590

31.

Кмет на село Текето

1 590

32.

Кмет на село Тракиец

1 590

33.

Кмет на село Узунджово

1 650

34.

Кмет на село Широка поляна

1 590

 

III.Упълномощава кмета на общината да определя допълнителните трудови възнаграждения на кметовете на кметства съгласно действащата нормативна уредба и Вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Хасково.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

 

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!