Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Определяне на основни градски линии от утвърдена общинска транспортна схема за превоз на пътници за изпълнение от "Тролейбусен транспорт" ЕООД - гр.Хасково по одобрен Договор за обществена услуга

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О     

                                     

                  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

                 

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Определяне на основни градски линии от утвърдена Общинска транспортна схема за превоз на пътници за изпълнение от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Хасково по одобрен договор за обществена услуга.

 

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С Решение № 401 / 30.07.2021г., прието на основание чл. 5, § 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1196/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент (ЕО) 1370/2007) и чл. 16г от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Наредба № 2 / 15.03.2002г.), Общински съвет – Хасково даде съгласие договорът за извършване на обществени превозни услуги да се възложи пряко на Оператора – „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Хасково. Дружеството е „Вътрешен оператор“ по смисъла на чл. 2, §й от Регламент (ЕО) 1370/2007 и §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 / 15.03.2002г. В съответствие с чл. 7, §2 от Регламент (ЕО) 1370/2007, информацията относно прякото възлагане на договора е публикувана в Официален вестник на ЕС под № 434414-2021-BG от 27.08.2021г.

С Решение № 654 от 01.07.2022г., Общински съвет – Хасково одобри проект на Договор за обществена услуга с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Хасково за извършване на обществен превоз на пътници по основни градски линии по одобрена общинска транспортна схема, неразделна част от договора и упълномощи кмета да предприеме всички действия по осъществяване на обществената услуга като сключи договор за обществена услуга с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Хасково за срок от 10 години.

 В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-130/13.12.2019г. между Община Хасково и МОСВ за реализирането на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ по ОПОС 2014-2020, общината закупи пет броя електробуси включени в списъка на Лиценз  №03928/05.05.2022г. за превоз на пътници, които ще се изпълняват по основни градски линии автобусна линия № 1 и автобусна линия № 4 от одобрена общинска транспортна схема, в съответствие с проектното предложение. В същото време Община Хасково, като бенефициент трябва да спазва сроковете посочени в административния договор за безвъзмездна финансова помощ, но не може да финализира процедурата по искане на окончателно плащане, защото съгласно същия договор т.3.21 е необходимо да приложи в пакета документи актуализиран договор за извършване на обществена услуга за извършване на обществен превоз на пътници (ДОУ) с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Във връзка с изтичане срока на договорите за възлагане извършването на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии № 1 и № 4 и с оглед защита на обществения интерес, следва да се предприемат действия по чл. 60, ал. 1 от АПК и да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение, като срока на действие на Договора за обществена услуга с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Хасково за извършване на обществен превоз на пътници по основни градски линии по одобрена общинска транспортна схема започне да тече от 01.08.2022г., включително.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с Решение № 654 от 01.07.2022г. на Общ. съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

 

1.Възлага на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Хасково извършването на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по основни градски линии от одобрена общинска транспортна схема на община Хасково за срок от 10 години, считано от 01.08.2022г., както следва:

 

  • Автобусна линия № 1 (ЗММ – кв. Болярово);
  • Автобусна линия № 4 (Гараж – Тих труд);
  • Тролейбусна линия № 108 (ЗММ - Автогара - Орфей);
  • Тролейбусна линия № 308 (ЗММ - Автогара - Раковски - Орфей).

 

2.Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

Изготвил:

Наташа Динова

Началник отдел НКЗП, Д-я ИСДУОС

 

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!