Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Одобряване на Решение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, представляващ водоем разп

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Одобряване на Решение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, представляващ водоем разположен в поземлен имот с идентификатор № 14550.95.418, находящ се в землището на с. Гарваново, община Хасково.

ОСНОВАНИЕ: Чл. 117, ал. 3 от Закона за концесиите.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № 666 от 01.07.2022г. Общински съвет Хасково одобри проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, а именно: Поземлен имот, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469 / 04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гарваново, общ. Хасково, с площ 4853 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417 (АОС № 12241 / 15.11.2021г.).

След проведена процедура по реда на Закона за концесиите (обн. ДВ, бр. 96 от 01.12.2017г., в сила от 02.01.2018г.) се установи следното:

С Решение № 666 от 01.07.2022г. на ОбС Хасково е одобрено Решение № Р-9 / 09.09.2022г. на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, а именно: Поземлен имот, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469 / 04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гарваново, общ. Хасково, с площ 4853 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417 (АОС № 12241 / 15.11.2021г.).

Със същото решение са одобрени: Обявлението за откриването ѝ и Документацията за концесията. Със Заповед № РД-694 / 26.07.2022г. на Кмета на Община Хасково е назначена комисия, с правомощия по чл. 81 от Закона за концесиите, която да проведе процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, а именно: Поземлен имот, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469 / 04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гарваново, общ. Хасково, с площ 4853 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417 (АОС № 12241 / 15.11.2021г.).

Съгласно изискванията на Закона за концесиите, обявлението за откриване на процедурата е публикуване на 12.09.2022г. в „Държавен вестник“. На същата дата е открита и партида на процедурата в Националния концесионен регистър, където са публикувани както обявлението, така и решението за откриване, обосновката и документацията за концесията и всички приложения към нея.

На първото заседание, проведено на 12.09.2022г., с протокол № 1 гореспомената комисия е приела правила за работата си; взела е решение как да процедира при констатиране на незаконосъобразност в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията; изяснен е и начинът, по който ще се извършват действията по допускане на кандидатите или участниците; взела е решение как да процедира ако в срока, определен за получаване на заявления и оферти, няма получени такива; изяснила е начина, по който ще се разглеждат, допускат и оценяват офертите и ще се извършва класиране на участниците и е взела решение как да се изготви проекта на решение за определяне на концесионер или проекта на решение за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер.

Съгласно обявлението за откриване на процедурата, крайният срок за подаване на заявления е определен до 17.00 часа на 18.10.2022г. С протокол № 2 от 19.10.2022г., отваряйки запечатаната кутия, комисията е установила, че до този срок няма подадени документи за участие в процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия.

Със Закона за концесиите е определено, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кметовете на общините, но за осигуряване на административен контрол и гарантиране защитата на обществения интерес е предвидено съответният общински съвет да одобрява основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии – откриването и прекратяването на процедура.

На основание чл. 117, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите, Кметът на Община Хасково следва да издаде мотивирано решение за прекратяване на процедурата, когато не е подадено нито едно заявление, а съгласно ал. 3 от същата разпоредба решението за прекратяване на процедурата се издава след предварително одобрение от Общински съвет.

Съгласно чл. 117 от Закона за концесиите:

Чл. 117. (1) Концедентът издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата, когато:

1. не е подадено нито едно заявление, предварителна оферта или оферта, или няма допуснат нито един кандидат или участник;

2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на изискванията, определени с документацията за концесията;

(…)

(3) Решението за прекратяване на процедурата се издава след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 117, ал. 3 във връзка с чл. 117, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, а именно: Поземлен имот, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469 / 04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гарваново, общ. Хасково, с площ 4853 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417 (АОС № 12241 / 15.11.2021г.), съгласно Приложение №1.

2. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!