Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Одобряване на Проект за Подробен устройствен план - с. Книжовник, общ. Хасково и с. Долно Войводино

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

Относно: Одобряване на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен за подземни електропроводи средно напрежение и за оптични кабели от фотоволтаични електроцентрали, които ще бъдат изградени в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238, 37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 в землището на с. Книжовник, общ. Хасково и 22589.58.203 в землището на с. Долно Войводино, общ. Хасково до подстанция в поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, с Решение № 822 от 27.01.2023 г., Общински съвет – Хасково е разрешил изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план („ПУП – ПП“), предвиждащ изграждането на обекти на техническата инфраструктура – подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели от фотоволтаични електроцентрали, които ще бъдат изградени в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238, 37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 в землището на с. Книжовник, общ. Хасково и 22589.58.203 в землището на с. Долно Войводино, общ. Хасково до подстанция в поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково.

Със Заявление с рег. № 53 Е-789-16/24.10.2023 г. изработеният проект за ПУП – ПП е внесен в общинската администрация за обявяване по реда на чл. 128 ЗУТ, разглеждане от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и одобряване от Общински съвет – Хасково

Със заявлението са представени:

  1. Становище за съгласуване на проект за ПУП от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, с изх. № 1263/30.05.2023 г. ;
  2. Становище за съгласуване на проект за ПУП от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, с изх. № 39275/20.06.2023 г.;
  3. Здравно заключение за съгласуване на проект за ПУП от Регионална здравна инспекция – Хасково, с изх. № 87/10.07.2023 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 128, ал. 1 ЗУТ, проектът за ПУП - ПП е съобщен на заинтересованите лица с обявление, обнародвано в Държавен вестник, бр. 93 от 07.11.2023 г., което е разгласено по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ. По проекта не са постъпили писмени възражения, предложения и искания в едномесечен срок от обнародване на обявлението. С Протокол № 19/21.12.2023г. проектът за ПУП – ПП е приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

В съответствие с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта от експертен съвет. Изречение трето на същата разпоредба изрично предвижда, че по този ред се одобряват и проектите за подробни устройствени планове за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и в рамките на предвидения едномесечен срок от приемане на проекта от експертен съвет, внасям проекта за ПУП – ПП за подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели от фотоволтаични електроцентрали, които ще бъдат изградени в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238, 37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 в землището на с. Книжовник, общ. Хасково и 22589.58.203 в землището на с. Долно Войводино, общ. Хасково до подстанция в поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково за одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

(проект)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и Решение № 822 от 27.01.2023 г. на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково

 

Р Е Ш И

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели от фотоволтаични електроцентрали, които ще бъдат изградени в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238, 37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 в землището на с. Книжовник, общ. Хасково и 22589.58.203 в землището на с. Долно Войводино, общ. Хасково до подстанция в поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да изпрати обявление за решението в 7 – дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да осигури публикуването на одобрения подробен устройствен план на интернет страницата на Община Хасково в 3 –дневен срок от одобряването.

На основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението може да се обжалва или протестира пред Административен съд – Хасково чрез Общински съвет – Хасково  в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник

 

С уважение,

Станислав Дечев /п/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!