Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Одобрение на проект на Споразумение за партньоство за подготовка и изпълнение на комбинирана концепция за Интегрирани териториални инвестиции.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Одобрение на проект на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на комбинирана концепция за Интегрирани териториални инвестиции

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През програмния период 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и други заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции. Интегрираният териториален подход представлява подход, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни – физически и юридически лица, вкл. неформални сдружения на съответната територия.

Интегрираният териториален подход в България се прилага, чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на базата на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (ИТСР). ИТИ са един от инструментите, чрез които община Хасково ще търси финансиране на проектни предложения със средства от фондовете при споделено управление. За тази цел общината трябва да разработи комбинирана концепция за ИТИ, с която да кандидатства за финансиране на включените в нея една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции от Програмите „Развитие на регионите“ (водеща, ПРР), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 г.

Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/ инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/ или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния регион за планиране. 

Инструментът ИТИ ще се изпълнява на територията на цялата страна, чрез следните последователни стъпки, в две фази:

• Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ, формиращи Обща програмна концепция за приноса на фондовете от ЕС към ИТСР на съответния регион за планиране по реда на Закона за регионалното развитие (Фаза 1);

• Набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ, по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) (Фаза 2).

Два типа концепции за ИТИ са допустими за кандидатстване - комбинирани и други, като първите са с приоритет. Приоритет ще се дава и на концепции: с партньори от различни видове сектори – публичен, неправителствен и частен; обхващащи териториите на няколко общини; с участието на стопански субекти; включващи инвестиции в различни сектори и комбиниращи инфраструктурни с „меки мерки“; имащи принос към климатичните цели и адресиращи уязвими групи и др.

Градските общини по Приоритет 1 и Приоритет 2 или заинтересовани страни на тяхната територия могат да си партнират помежду си или с други общини, вкл. селски от същия или друг регион (или заинтересовани страни на тяхната територия) за изпълнението на концепции за ИТИ в съответствие с ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2. По този начин се разширяват възможностите пред различните заинтересовани страни от територията на 50-те градски общини и 215 селски общини, чрез осигуряване на достъп до ресурс за изпълнението на допълващи или меки мерки в партньорство с изпълнението на интегрирани проекти, свързани с инвестиции в публична инфраструктура. Перспективите при изпълнението на такива проектни идеи предопределят постигането на по-голямо регионално въздействие и мащаб, в сравнение с възможността те да бъдат изпълнявани самостоятелно на територията само на една община или в рамките само на градския клъстер.

Общият финансов ресурс за изпълнението на ИТИ е над 2.6 млрд. лв., като същият е разпределен, както по финансиращи програми, така и по региони за планиране. Ресурсът за Южен централен район по Приоритет 2 на ПРР е общо 416 144 966 при следното разпределение:

Програма развитие на регионите (ПРР) – 195 000 000 лв.

Програма Образование (ПО) – 28 988 016 лв.

Програма Околна среда (ПОС) – 61 182 855 лв.

Програма конкурентно способност и иновации в предприятията (ПКИП) – 41 030 736 лв.

Програма научни изследвания 7 861 669 лв.

Програма развитие на човешките ресурси (ПРЧР) – 82 081 690 лв.

В рамките на интегрирания териториален подход по процедура BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ), в съответствие с ЕДИННИ УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С КОНЦЕПЦИИ ЗА ИТИ, всички заинтересовани страни могат да инициират и подават концепции за ИТИ, при съобразяване със специфичните изисквания за допустимост на бенефициентите по отделните Програми, които подкрепят инструмента.

Основна стъпка за подготовка на концепциите за ИТИ е сформирането на партньорство между участниците в концепцията и сключването на споразумение за партньорство. Управляващият орган на ПРР е публикувал Образец на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за ИТИ – Приложение А2 към Единните насоки за кандидатстване с концепции за ИТИ. Образецът може да бъде допълван в зависимост от нуждите на партньорите, включително във връзка с конкретни финансови или други ангажименти по подготовката и изпълнението на концепциите. Споразумението има за цел да уреди отношенията между партньорите в процеса на подготовка на концепцията и да уточни ролята на всеки от партньорите за подготовката на проектните предложения и последващото изпълнение на проектите, както и конкретните задължения, произтичащи от тази роля.

Концепциите за ИТИ се подават чрез системата ИСУН до 17:30 часа на 27 септември 2023 г. Предвид кратките срокове, в които следва да бъдат подготвени и сключени споразуменията за партньорство е необходимо Общински съвет-Хасково да одобри образеца на споразумение, като за целите на ИТИ такова ще бъде сключвано при изрично посочване на правата и задълженията на партньорите, в съответствие със спецификата на отделните проектни идеи/проекти, за всички етапи от тяхната подготовка, изпълнение и отчитане. За целите на кандидатстването, за всяка комбинирана концепция за ИТИ се избира един водещ партньор, който представлява партньорството пред съответния Регионален съвет за развитие (РСР), осъществява координацията между партньорите, улеснява комуникацията между тях и отговаря за цялостната подготовка и подаване на концепцията.

Предвид гореизложеното, във връзка с § 1, т. 1 от ДР на ППЗРР (изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.), т.2.3 и т.2.4 от Приложение № 4 към чл. 39, ал. 4 от ППЗРР (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Хасково да обсъди и приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Хасково одобрява текста на проекта на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за ИТИ – Приложение А2 и възлага на кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по подготовка на концепция/концепции за Интегрирани териториални инвестиции, в които Община Хасково е водещ партньор/ партньор и участва с проекти/проектни идеи, в съответствие с целите и приоритетите на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район и на ПИРО на Община Хасково.

Общински съвет – Хасково упълномощава кмета на Община Хасково да допълва текста на Споразумението за партньорство с необходимите текстове, произтичащи от спецификата на проектните идеи и предложения в Концепцията/Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, в които Общината е водещ партньор/ партньор, в зависимост от нуждите на партньорите и с цел уточняване на правата и задълженията им, включително във връзка с конкретни финансови или други ангажименти по процесите на подготовка, оценка, изпълнение и отчитане на самите Концепции и проектните предложения, включени в тях, които съответстват с целите и приоритетите на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район и на ПИРО на община Хасково, на чиито територии ще се изпълняват.

Общински съвет – Хасково упълномощава кмета на Община Хасково да извърши всички правни и фактически действия по подготовка и изпълнение на Концепции за ИТИ, в която Община Хасково ще участва като водещ партньор/ партньор с проекти/проектни идеи в съответствие с целите и приоритетите на ИТСР на региона за планиране от ниво NUTS 2 и на ПИРО на Община Хасково.

Приложение: Приложение А2 – образец на Споразумение към партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за интегрирани териториални инвестиции.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!