Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Общинско сътрудничество за споделена услуга „Превод от и на Български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Хасково“.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Общинско сътрудничество за споделена услуга „Превод от и на Български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Хасково“.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково живеят лица, носители и ползватели на български жестов език, които до този момент не са имали достъп до административно обслужване поради липсата на законова рамка, която да уреди предоставянето на тази специфична услуга. Същевременно е налице дефицит на специалисти, които владеят български жестов език.

С приемането на Закона за българския жестов език /ЗБЖЕ/ тази пречка беше преодоляна, което означава, че въвеждането на подобно обслужване и създаването на приобщаваща среда за глухите и сляпо-глухите на местно и национално ниво вече са не само възможни, но и законово задължителни.

Жестовият език е признат за самостоятелен, естествен, със своя собствена граматика и отстоява правото на глухите хора да съхраняват своите език, култура и идентичност. Законът създава условия за премахване на ограничения при общуването на глухите и сляпо-глухите лица и при използването и достъпа до информация чрез българския жестов език.

Съгласно чл.24 от ЗБЖЕ държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестов език извън осигурения лимит по чл.20, ал.1 и 2 при:

1.Заявяване и/или проучване на административно обслужване от органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление.

2.Провеждането на мероприятия, организирани от тях, с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица, когато лицата предварително са поискали такъв.

В Община Хасково е получено писмо от Кмета на Столична община - г-жа Йорданка Фандъкова, с отправено предложение към Община Хасково за осъществяване на общинско сътрудничество с цел осигуряване на превод на български жестов език на глухо и сляпо-глухи лица за общините, които не могат да осигурят такава ,,специфична услуга” във връзка с изискванията на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ). С Решение №998 от 15.12.2022 г. на Столичен общински съвет е одобрен Проект на споразумението за сътрудничество за изпълнение на споделена услуга по реда на чл.62 от ЗМСМА, регламентирана в чл.24, т.1 от ЗБЖЕ. Същият е изготвен на основание разпоредбите на Глава „Осма“ от ЗМСМА. Със споразумението за общинско сътрудничество за изпълнение на споделена услуга се предлага да се създадат условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване видео връзка между глухото или сляпо-глухото лице и оператор в Контактния център на Столична община, предоставящ и превод от и на БЖЕ.

ОТНОСНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОДЕЛЕНА УСЛУГА:

Като Кмет на Община Хасково обръщам внимание на това, че предложеното споразумение за общинско сътрудничество е:

- първо по рода си, свързано с осъществяването на административно обслужване по иновативен начин, така че да се гарантира изпълнението на вменените задължения в чл.24, ал.1 от Закона на българския жестов език;

- не изисква финансов ресурс, ако услугата не е ползвана;

- не е необходимо назначаване на лице, с необходимите компетентности в администрацията или сключване на договор с външен изпълнител при определена годишна такса за извършването на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица;

- дава възможност за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица на място в администрацията, на обозначено за целта гише, чрез предоставяне на тристранна онлайн видео връзка между заявителя на услугата, служителя на гише и жестов преводач.

ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

В практиката общинското сътрудничество е ,,взаимоотношение, основано на взаимно доверие и разбирателство между местните власти на две или повече общини за реализацията на конкретен проект, инициатива или за предлагане на конкретна услуга от взаимен интерес”. Партньорството предполага обединяване на ресурсите, споделяне на отговорности и общо ползване на постигнатите от съвместната дейност резултати. Целта е повишаване на ефективността на предоставяните услуги, както и създаването на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване в общинска администрация. Общинското сътрудничество е инструмент, който може да отговори на голяма част от съвременните предизвикателства, пред които общините са изправени.

Смятам, че подкрепата за всеки български гражданин е дълг и отговорност. Считам, че можем да изградим взаимно полезно партньорство за извършването на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при съобразяване с разпоредбите на чл.59, чл.60, чл.61 и чл.62 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, т.1 от Закона за българския жестов език и §7 от ПЗР на ЗБЖЕ, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема Проект на споразумение за общинско сътрудничество на Община Хасково със Столична община за споделена услуга за извършване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Хасково чрез осигуряване на превод от и на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване.

2. Дава съгласие Кмета на Община Хасково да подпише Споразумението по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнението на подписаното Споразумение.

Приложение: Проект на Споразумение за общинско сътрудничество на Община Хасково със Столична община за споделена услуга за извършване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Хасково чрез осигуряване на превод от и на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!