Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Кандидатстване на Община Хасково за предоставяне на средства чрез подбор на предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публиче

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Хасково за предоставяне на средства чрез подбор на предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството откри процедура за подбор за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от МВУ е енергийно обновяване на държавни и общински сгради, за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и сгради за спорт.

Конкретни цели на процедурата са:

Подобряване енергийните характеристики на държавни и общински сгради, чрез прилагане на високоефективни енергийни мерки;

Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при публични сгради, с изключение на сгради – културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство;

Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;

Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс;

Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа;

Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

За целите на настоящата процедура допустими са следните сгради:

- административни сгради държавна и общинска собственост, които се ползват от административни структури и органи на изпълнителната власт и техните териториални звена вписани в административния регистър. Недопустими са сгради, ползващи се от банки, складове, хранилища, гробищни паркове;

- сгради държавна и общинска собственост за обществено обслужване в областта на културата и изкуството като музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др.;

- сгради държавна и общинска собственост за спорт като спортни зали, спортни комплекси, тренировъчна зала/комплекс, спортни бази, многофункционални зали за провеждане на спортни мероприятия и др.

Недопустими са спортни и детски площадки, физкултурни салони, училищна спортна база, хижи, сгради от образователна, социална и здравна инфраструктура.

По процедурата се финансират следните дейности:

Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ –първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;

Изготвяне на техническо обследване и технически паспорт на сградата;

Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;

Изготвяне на инвестиционен проект (технически/работен) и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;

Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;

Дейности за изпълнение на СМР/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;

Дейности, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества;

Въвеждане на обектите в експлоатация;

Публичност и информация на ПИИ;

Организация и управление на ПИИ.

По настоящата процедура всеки кандидат следва да предостави съфинансиране, като поеме със собствени средства разходите, свързани със:

- СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, както и

- СМР за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

По своя преценка кандидатът може да включи и дейности, извън неотложните мерки от техническия паспорт, като същите следва да бъдат поети със собствен принос на кандидата.

Предвид описаните по-горе възможности и условия за кандидатстване по процедурата за подбор за предоставяне на средства от МВУ на крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, Община Хасково има готовност да кандидатства за предоставяне на средства за енергийно обновяване на сградата на Драматично-куклен театър „Иван Димов“, гр. Хасково.

Сградата на Драматично-кукленият театър „Иван Димов“ в гр. Хасково е построена през 1926 г. Основна реставрация и реконструкция на сградата е извършена през 2004 г. от страна на Община Хасково, като собственик на сградния фонд и целия имот. В резултат от реставрацията е запазена архитектурата от годините на построяването, като изцяло са подменени сценичната механизация, водопроводната и електрическа системи.

През годините, след 2004 г. до настоящия момент, по двете сгради на ДКТ „Иван Димов“, поради липса на финансови средства, са извършвани предимно текущи ремонти, без да има възможност за прилагане на цялостно архитектурно решение за модернизация на сградите.

С цел кандидатстване с ПИИ по настоящата процедура е извършено обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ, както и обследване за установяване на техническите характеристики свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ. В резултат, сграда на ДКТ „Иван Димов“ има валиден сертификат за енергийни характеристики и Технически паспорт, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, въз основа на които е възложено изработване на инвестиционен технически проект.

Съгласно изискванията за кандидатстване, максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/и за обществено обслужване в областта на културата и изкуството не може да надхвърля 2 500 000 лева, с ДДС.

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 30 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е до 28 април 2023 г., 17:00 ч.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8. и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, и съгласно насоките за кандидатстване за финансова подкрепа от ПВУ BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор на предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за обновяване на сградата на ДКТ „Иван Димов“.

2. Общински съвет – Хасково дава съгласие за осигуряване на необходимите средства в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.

3. Възлага на кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по подготовка, изготвяне и кандидатстване с проектно предложение в информационната система (ИС) на Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ).

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!