Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Кандидатстване на община Хасково с проекто предложение "Подобряване на качеството на атмфосферния въздух в община Хасково"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Хасково с проектно предложение „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ - Управляващ орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г., с конкретни бенефициенти общините: Асеновград, Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Димитровград, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Хасково и Шумен.

Целта на процедурата е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

В обхвата на интервенцията са общини с нарушено качество на въздуха, като основен приоритет са тези, които попадат в обхвата на Решение на Съда на Европейския съюз по дело C488/15 от 5 април 2017 г. за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 и неизпълнение на задълженията по Директива 2008/50/ЕО и регистрирани превишения на среднодневните норми и/или средногодишната концентрация на ФПЧ10, отчетени в периода 2017-2021 г.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 484 177 450,00 лв., от които средствата в размер на 85% от Европейския фонд за регионално развитие - 411 550 832,50 лв. и национално съфинансиране в размер на 15% - 72 626 617,50 лв.

Максималният размер на проектно предложение за община Хасково е определен на 35 039 560,93 лв. с включен ДДС.

Срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. с проектно предложение „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ е до 21.10.2023 г.

Максималният срок за изпълнение на проекта е до 60 месеца. Срокът за изпълнение на проекта тече от датата, посочена в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проектното предложение е да бъдат подменени печки и котли, работещи с твърдо гориво, с друг вид високоефективни отоплителни устройства, които отговарят на специфичните технически параметри, заложени в европейското и национално законодателство. Демонтираните отоплителни устройства представляват отпадък, съдържащ черни и цветни метали, с битов характер. Те ще бъда предавани за последващо третиране. Приходите (ако такива са налични) ще се инвестират в зелени мерки, които не представляват икономическа дейност и не генерират приходи, включени Общинска програма за КАВ на община Хасково.

Изпълнението на проекта ще подобри качеството на въздуха на територията на община Хасково, чрез спестени емисии ФПЧ10. Ще спомогне за опазване на здравето и ще повиши качеството на живот на жителите на община Хасково.

Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на БФП № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г. и на основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет-Хасково да вземе следните решения:

Р Е Ш Е Н И Я:

Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ по процедура за директно предоставяне на БФП № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на ПОС 2021-2027.

Получените приходи от предаването на подменените стари отоплителни уреди за последващо третиране да се изразходват целево за зелени мерки, включени в Общинската програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково, за което Кмета на община Хасково ще информира своевременно Общински съвет Хасково.

Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!