Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Кандидатстване на община Хасково с проектни предложения по процедура BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа/ клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О                                                               

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Хасково с проектни предложения по  процедура BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа/ клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. в Министерството на околната среда и водите обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.002  „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци”.

Допустимите кандидати, които са конкретни бенефициенти по процедурата, са общини:

- на чиято територия се намира регионалното депо и/или

- собственици на регионално депо за битови отпадъци, и/или

- оператори по комплексното разрешително за съответното регионално депо, и

- които притежават разрешение за строеж, издадено по реда Закона за устройство на територията, въз основа на което може да извършат техническата рекултивация на съответното регионално депо (клетка/клетки от депото), за което или за клетка/клетки от което е издадена заповед или решение на директора на РИОСВ за преустановяване на експлоатацията до 15.04.2024 г.

В тази връзка, допустимите кандидати по процедурата са съответните общини, които отговорят на посоченото по-горе, от 24 РСУО, цитирани в Условията за кандидатстване, в това число и РСУО Хасково (общини Хасково, Димитровград, Минерални бани).

Целта на процедурата е изпълнение на техническа рекултивация на запълнени регионални депа или клетки на регионални депа за битови отпадъци с преустановена експлоатация, които трябва да бъдат закрити с цел намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

В резултат по процедурата се очаква да са изпълнени проекти за техническа рекултивация на регионални депа за битови отпадъци или клетки на регионални депа, които отговарят на нормативните изисквания.

Максималната стойност за техническа рекултивация е до 101 лв. (с ДДС)/кв. м площ на регионално депо/клетка/клетки на регионално депо, предвидени за техническа рекултивация. В стойността са включени всички допустими разходи, в т.ч. за спомагателни дейности, за изпълнение на техническа рекултивация (СМР, непредвидени разходи за СМР, разходи за доставка на оборудване и обучение, ако са приложими, и др.), за организация и управление, видимост, прозрачност и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки. Допустими са  разходи направени  след 1 януари 2021 г. до 31 декември 2029 г., и които не са финансирани със средства от ЕФСУ или чрез други фондове и инструменти на ЕС.

Задължително е съфинансирането от страна на бенефициента в случаите, при които, след приспадане на необходимите средства за биологична рекултивация и следексплоатационни грижи на площадката на депото (съгласно проекта за рекултивация), остават средства от внасяните от всички общини, ползващи регионалното депо, обезпечения по чл. 60 от ЗУО за съответната клетка/клетки/депо, за които се иска финансиране за техническа рекултивация.

След извършване на техническата рекултивация задължително следва да се извърши биологична рекултивация на клетката на депото в срока на дълготрайност на проекта – 5 години от окончателното плащане към бенефициента по проекта.

Кандидатите следва да осигурят необходимите средства за биологична рекултивация, както и за следексплоатационните грижи за площадката на депото, извън предоставените безвъзмездни средства по процедурата, вкл. от средствата за обезпечение по чл. 60 от ЗУО.

По процедура № BG16FFPR002-2.002 няма ограничения един кандидат да подаде повече от едно проектно предложение с различен обхват, вкл. и към един и същи краен срок за подаване на проектни предложения. При искане за финансиране на техническа рекултивация за повече от една клетка към регионално депо, може да бъдат подадени отделни проектни предложения за рекултивация и на една от клетките на регионалното депо.

За кандидатстване по процедурата е задължително да бъдат представени:

- решение на Общото събрание на съответното РСУО (т. 24.10 от раздел 24 от условията за кандидатстване), за кандидатстване по процедурата с разписани ясни финансови взаимоотношения между общините за подготовка и изпълнение на рекултивацията;

- решения на Общинските съвети (т. 24.11. от раздел 24 на условията за кандидатстване) на всички общини, ползващи регионалното депо/клетката/клетките и имащи задължения за внасяне на обезпечение по чл. 60 от ЗУО за рекултивацията му/й/им, за кандидатстване по процедурата с разписани ясни финансови отношения за подготовката и изпълнение на рекултивацията.

С Решение на Общото събрание на Регионалното сдружение на отпадъците за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани от 16.11.2023 г. се дава съгласие община Хасково да кандидатства за финансиране на рекултивация на клетка 1 (стара) и клетка 1 (нова) по процедура BG16FFPR002-2.002 Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци и да се ползват натрупаните средства по чл. 60 от ЗУО за изпълнение на биологичната рекултивация и следексплоатационни грижи.

Регионалният център за третиране на неопасни отпадъци се намира в землището на с. Гарваново, община Хасково. Регионалното депо, част от регионалния център се състои от Клетка 1 (стара), клетки – (Клетка 1 нова; Клетка 2 нова; Клетка 3 нова) за депониране на неопасни отпадъци. Клетки 1, 2, 3, (Нови) от регионални център са предвидени със срок на експлоатация 22-25 години. На 14.09.2015 г. е преустановена експлоатацията на Клетка 1 стара и започва експлоатацията на ново изградената Клетка 1 (нова). Капацитетът на клетка 1 (нова) през 2021 година е изчерпан и има издадена заповед №69 от 01.11.2021 година от РИОСВ Хасково за прекратяване на дейността по депониране на неопасни отпадъци, считано от 01.11.2021 г.

Предвид това, Община Хасково разработи две проектни предложения:

- Проект 1 „Техническа рекултивация на клетка 1(стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в ПИ 000521, землището на с. Гарваново, Община Хасково“. За рекултивация на клетката са разработени и одобрени работни проекти в съответствие с минимални изисквания за рекултивация на съществуващи общински депа за неопасни (битови) отпадъци, както и всички влезли в сила нормативни документи свързани с рекултивация на депа за отпадъци, които не отговарят на съвременните нормативни изисквания. Депото ще бъде закрито и ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация съгласно плана за привеждане в съответствие с нормативната уредба. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде рекултивирана площ от 58 276 м2. Биологичната рекултивация на депото ще бъде извършена със средства на общината.

- Проект 2 „Техническа рекултивация на Клетка 1 (нова) от Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково“. Проекта предвижда извършването на техническа рекултивация на клетка 1 (нова). За дейностите по рекултивация има одобрен работен проект отговарящ на изискванията на Наредба №6 от 27.08.201З г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Съобразно одобрения работен проект, клетка 1 (нова) е с обща площ - 26 659 м2, площта за техническа рекултивация е 17 806 м2, а за биологична рекултивация - 19 996 м2. Дейностите по биологична рекултивация на клетката ще бъдат финансирани със средства от натрупаните по чл. 60 от ЗУО отчисления.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, и съгласно Условия за кандидатстване по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Общински съвет – Хасково:

 

  1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа/ клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. с проектни предложения „Техническа рекултивация на клетка 1 (стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в ПИ 000521, землището на с. Гарваново, Община Хасково“ и „Техническа рекултивация на Клетка 1 (нова) от Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково“.
  2. Поема ангажимента натрупаните средства от общините от РСУО по чл. 60 от ЗУО да се ползват за изпълнение на биологичната рекултивация и следексплоатационни грижи.
  3. В случай че след приспадане на необходимите средства за биологична рекултивация и следексплоатационни грижи на площадките на депото (съгласно проекта за рекултивация), остават средства от внасяните от Община Хасково обезпечения по чл. 60 от ЗУО, дава съгласие за ползването им за съфинансиране от страна на общината на дейностите по техническа рекултивация.
  4. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1.

 

Приложение: Протокол от общото събрание на РСУО за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

                                                /СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/

 

Файлове

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!