Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Кандидатстване на Община Хасково с предложения за изпълнение на инвестиции /ПИИ/ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и уст

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Хасково с предложения за изпълнение на инвестиции /ПИИ/ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ откри процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1„Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

В рамките на процедурата се набират предложения за изпълнение на инвестиции по четири компонента, за следните дейности, които ще получат подкрепа:

Компонент 1 – Училища с 301 и повече ученици, които се обучават в дневна форма, с предвиден финансов ресурс за Югоизточен регион 26 440 741 лв. с ДДС и максимален размер на финансиране за едно предложение за инвестиция: 4 500 000 лева с ДДС;

Компонент 2 – Училища с между 151 и 300 ученици вкл., които се обучават в дневна форма, с предвиден финансов ресурс за Югоизточен регион - 13 220 370 лв. с ДДС и максимален размер на финансиране за едно предложение за инвестиция: 2 500 000 лева с ДДС;

Компонент 3 – Детски градини с до 2 групи, в т.ч. детски градини с яслена група, с предвиден финансов ресурс за Югоизточен регион - 7 570 903 лв. с ДДС и максимален размер на финансиране за едно предложение за инвестиция: 1 000 000 лева с ДДС;

Компонент 4 – Детски градини с 3 и повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи, с предвиден финансов ресурс за Югоизточен регион - 7 570 903 лв. с ДДС и максимален размер на финансиране за едно предложение за инвестиция: 2 000 000 лева с ДДС;

Финансирането по процедурата е 100 % и не се изисква собствен принос, освен в случаите на непредвидени СМР в случай на възлагане на процедура по инженеринг или други недопустими разходи по процедурата.

Допустимо е извършване на основен ремонт, реконструкция на цялата сграда, конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност на учебните сгради, ремонт на покриви, подмяна на дограма, изграждане/подмяна на ВиК инсталации, инсталации за енергия, отопление, вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни възли, изграждане/подмяна на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия и други строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на образователната институция както отвън, така и отвътре и за спестяване на енергийни, водни и други ресурси, включително прилежащото дворно място.

Задължително е изпълнението на всички енергоспестяващи мерки съгласно избрания пакет в Сертификата за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

Задължително е подобряване на достъпа на лицата с увреждания до и вътре в съответната сграда съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството), като част от останалите строително-монтажни работи. Допустими са и СМР дейности за изграждане/надграждане на STEM среда в училищата, както и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

Пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради за училищно образование е допустимо само ако е необходимо за преминаване на едносменен режим на обучение и задължително е в комбинация с основен ремонт и/или реконструкция на цялата сграда.

Пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради на детски градини е допустимо само при недостиг на места в детските градини и задължително е в комбинация с основен ремонт и/или реконструкция на цялата сграда.

За кандидатстване с ПИИ е необходимо представяне на Решение на ОбС – Хасково с което се изразява съгласие за кандидатстване с конкретното ПИИ и се декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответната образователна институция/филиал ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател.

Необходимо е и Решение на общинския съвет за осигуряване на необходимите средства, в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.

Община Хасково възнамерява да кандидатства със седем предложения за изпълнение на инвестиция, по процедура чрез подбор „Модернизация на образователната среда“, като са предвидени следните дейности за изпълнение:

По компонент 1:

ПИИ за СУ „Васил Левски“, гр. Хасково;

ПИИ за ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково;

По компонент 2:

ПИИ за ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково.

По компонент 4:

ПИИ за Детска градина №16 „Славейче“, ул. „Брацигово“, гр. Хасково;

ПИИ за Детска градина №17 „Иглика“, ул. „Генерал Скобелев“ №1, гр. Хасково;

ПИИ за Детска градина №22 „Звънче“, ул. „Буря“ №2, гр. Хасково;

ПИИ за Детска градина №3 „Зорница“, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №2, гр. Хасково.

За всички сгради има изготвено обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5 от ЗУТ. Технически паспорти в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, и съгласно Правилата за кандидатстване за финансова подкрепа от ПВУ, процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“, Общински съвет - Хасково:

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява предложения за инвестиции по процедура за подбор „Модернизация на образователната среда“ по Механизма за възстановяване и устойчивост със следните обекти:

Средно училище „Васил Левски“, гр. Хасково;

Основно училище „Любен Каравелов“, гр. Хасково;

Основно училище „Н.Й.Вапцаров“, гр. Хасково;

Детска градина №16 „Славейче“, ул. „Брацигово“, гр. Хасково;

Детска градина №17 „Иглика“, ул. „Генерал Скобелев“ №1, гр. Хасково;

Детска градина №22 „Звънче“, ул. „Буря“ №2, гр. Хасково;

Детска градина №3 „Зорница“, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №2, гр. Хасково.

2. Общински съвет - Хасково декларира, че за предложените проекти по т.1 ще бъде осигурена устойчивост и че съответните образователни институции ще продължат да функционират като такива, както и че няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател – община Хасково.

3. Общински съвет - Хасково дава съгласие за осигуряване на необходимите средства, в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/Станислав Дечев/

 

Съгласувал: Ваня Христова – директор Д ЕНППЕ

Съгласувал: Йорданка Иванова – началник отдел ОКМС

Изготвил: Надежда Иванова, гл. експерт ЕНПП

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!