Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Кандидатстване на община Хасково с предложение за предоставяне на средства чрез подбор на предложение за изпълнение на инвестиция

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Хасково с предложение за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определено за Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), отправи на 25.05.2023 г. покана до всички кандидати по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“.

Процедурата е в изпълнение на инвестиция C8.I7 “Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и определя условията за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции в съответствие с ключов етап (milestone) 202 „Договори за новите превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии“ за реализиране на заложените в Плана цел (target) 203 „Нови превозни средства с нулеви емисии“, цел 204 “Зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт”, цел 205 „Интелигентни цифрови решения за транспорта в общините“ и ключов етап 206 „Инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение – пешеходците и велосипедистите“.

Правилата по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ са следните:

Допустими кандидати са 40-те градски общини от 6-те региона за планиране от ниво NUTS 2, както следва: Айтос, Асеновград, Ботевград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, град Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Разград, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Троян, Търговище, Харманли, Хасково, Шумен и Ямбол.

Допустими партньори са посочените по-горе 40 градски общини, общините, попадащи в дефиницията за селски район и оператори на обществена услуга за превоз на пътници (оператори) съгласно Регламент (ЕО) №1370/2007.

За целите на процедурата е задължително кандидатстването в партньорство между: две общини и един оператор на обществена услуга за превоз на пътници.

В тази връзка община Хасково отправи поканата за партньорство до останалите градски общини от област Хасково, Южен централен район и получи съгласие за партньорство от общините Свиленград и Харманли. Покана за партньорство е изпратено и до „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково в качеството му на оператор на обществена услуга за превоз на пътници (оператори) съгласно Регламент (ЕО) №1370/2007 (задължителен партньор по проекта). При подаване на предложение за изпълнение на инвестиция следва да се представи Партньорско споразумение в свободен текст, в което следва да са разписани всички права и задължения на кандидата и партньорите.

Минимален и максимален размер на средствата за БФП. Съфинансиране

Минималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция следва да е 2 000 000 лева с ДДС, а максималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция не може да надхвърля 8 334 000 лева с ДДС. По процедурата могат да се предоставят безвъзмездно средства до 90% от максималния размер на безвъзмездните средства за ПИИ. Като кандидатът следва да осигури собствен принос в размер на 10% от допустимите разходи по ПИИ. Данък върху добавената стойност (ДДС) е недопустим, освен когато е невъзстановим. По процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ ДДС за превозни средства и зарядни станции е недопустим за възстановяване разход по настоящата процедура.

Основните допудопустими дейности и разходи, свързани с тях и са:

Дейност 1: Доставка на нови превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за обществения транспорт (градски и междуселищен) с нулеви и по изключение с ниски емисии, в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно-ефективни пътни превозни средства.

Дейност 2: Съпътстващи мерки за осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, които следва да обслужват единствено новите превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за обществения транспорт (градски и междуселищен) по Дейност 1.

Дейност 3: Разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт (мерки за дигитализация на транспорта).

Дейност 4: Изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти. Дейността включва изпълнение на мерки за развитие на пешеходната и велосипедната инфраструктура, в т. ч.: изграждане на пешеходни надлези с достъп за хора с намалена подвижност, изпълнение на осветеност на пешеходни пътеки, изграждане на велосипедна инфраструктура и изпълнение на мерки за успокояване на движението на входовете на населените места – намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение, изграждане на разделителен остров и комбинация от тях. Дейност 4 трябва да се базира на идентифицираните нужди от страна на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДА БДП) за съответната община (съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ H: Приложение към анализ за състоянието на безопасността на движението по пътищата на 40-те градски общини от шестте района за планиране от ниво 2).

Дейност 5: Разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението (ГПОД) съгласно Наредба №1 от 17 януари 2001 г. (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 08.03.2019 г.) за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Други допустими дейности, съпътстващи основните допустими дейности са дейности за изготвяне на инвестиционни идейни/технически/работни проекти и КСС към тях, съгласно ЗУТ, дейности, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества; Дейности за извършване на оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ; Дейности за извършване на авторски надзор, съгласно ЗУТ; Дейности за извършване на строителен надзор, съгласно ЗУТ; Дейности за въвеждане на обектите в експлоатация, съгласно ЗУТ; Дейности за осъществяване на информация и публичност и дейности за осъществяване на организация и управление.

Община Хасково възнамерява да кандидатства за закупуването на минимум 6 бр. електрически автобуси и зарядни стании за тях, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт, изпълнение на осветеност на пешеходни пътеки и разработване на Генерален план за организация на движението ГПОД.

Община Свиленград, в качеството си на партньор по проекта, ще се включи в изпълнението на проекта като ще изпълни осветяване и сигнализиране на пешеходни пътеки и изграждане на велосипедна инфраструктура в града.

Община Харманли ще се включи с изпълнение на осветяване и сигнализиране на пешеходни пътеки, изпълнение на мерки за успокояване на движението на входовете на гр. Харманли и изработване на Генерален план за организация на движението ГПОД за град Харманли.

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково в качеството му на оператор на обществена услуга за превоз на пътници (оператори) съгласно Регламент (ЕО) №1370/2007 (задължителен партньор по проекта) ще оперира транспортните средства след тяхната доставка при спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1370/2007 под формата на компенсация за извършване на обществена услуга за превоз на пътници и ще допринесе за устойчивостта на проекта.

За кандидатстване с ПИИ е необходимо представяне на Решение на ОбС – Хасково, с което се изразява съгласие за кандидатстване с конкретното ПИИ и подписване на партньорско споразумение за кандидатстване и реализация на партньорското споразумение.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 59 от ЗМСМА, и съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, Общински съвет – Хасково:

Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез подбор от Механизма за възстановяване и устойчивост RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ в партньорство с общините Харманли и Свиленград и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково.

Декларира, че придобитите в резултат от финансирането по процедурата активи (електробуси и зарядни станции, инфраструктура за безопасност и ГПОД) ще останат собственост на община Хасково в качеството й на краен получател, изпълняващ ПИИ.

Дава съгласие Община Хасково да осигури съфинансиране в размер на до 10% от допустимите разходи по ПИИ за сметка на общината и недопустимите разходи по проекта (ДДС за превозни средства и зарядни станции)

Възлага и упълномощава кмета на Община Хасково да изготви и подпише споразумение с партньорите по проекта, с което се определят всички права и задължения на кандидата и партньорите.

Възлага и упълномощава кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия по подготовка и кандидатстване процедура чрез подбор от Механизма за възстановяване и устойчивост RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, във връзка с изпълнение на настоящото решение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/Станислав Дечев/

 

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!