Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Кандидатстване на Община Хасково с предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни полу

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Хасково с предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Министерството на труда и социалната политика обяви Процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Очаквани резултати по процедурата са да бъдат реформирани 82 съществуващи социални услуги „Дом за стари хора“, с капацитет за приблизително 5 600 потребители. Съгласно Закона за социалните услуги, в срок до 01.01.2025 година, всички домове за стари хора следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени с Наредба за качеството на социалните услуги.

Допустими кандидати по процедурата са общините, на чиято територия функционира социална услуга „Дом за стари хора“.

Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на настоящата процедура са свързани с извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база на домовете за стари хора в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Тъй като материалните условия в съществуващите домове за стари хора са различни, обхватът на всеки от инвестиционните проекти за 82-та дома може да бъде различен според конкретните условия и респективно потребности. Допустимо е извършването на ремонтни дейности, в т.ч. вътрешни преустройства, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция, пристрояване и/или ново строителство. Също така, специализираната среда (материалната база) на всички съществуващи домове за стари хора следва да бъде приведена в пълно съответствие с изискванията за осигуряване на достъпна среда и енергийна ефективност. Допусната е хипотезата, в случай че съществуващият сграден фонд не е икономически целесъобразно да се реформира, може да се изгради изцяло нова материална база за услугата.

На територията на община Хасково функционира Дом за стари хора с адрес на поземления имот гр. Хасково, местност „Кенана“, ПИ 77195.504.71 с обща площ на имота 21 009 кв.м.

С цел кандидатстване с ПИИ по настоящата процедура беше възложено изготвяне на техническо обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт. Обследването на сградата цели определяне на основните й конструктивни параметри, включително сеизмична устойчивост, носимоспособност и дълготрайност на строежа. Въз основа на резултатите бе изготвена конструктивна експертиза, в която се дава оценка, че сградата е в лошо конструктивно състояние и има отрицателна оценка за сеизмична устойчивост. Установено и че сградата не отговаря на изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги.

Предвид оценката за състоянието на сградния фонд на Дом за стари хора-Кенана, и факта, че не е икономически целесъобразно да се реформира съществуващата материална база за услугата, предлагам Община Хасково да кандидатства с изграждането на нова сграда, която да отговаря на Наредбата за качеството на социалните услуги, приета с ПМС № 135 от 22.06.2022 г., която ще бъде разположена в същия имот. Предвид това, потребителите на услугите ще могат да останат в съществуващата сграда и няма да се налага тяхното извеждане с цел временно настаняване по време на строителството.

За кандидатстване с ПИИ е необходимо представяне на Решение на ОбС – Хасково, с което се изразява съгласие за кандидатстване с конкретното ПИИ и се декларира, че социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД и, както и че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.17, ал. 1, т. 7, чл.21, ал.1, т.8. и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, и съгласно Условия за кандидатстване по Процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, Общински съвет – Хасково:

1.Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

2.Декларира, че социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване.

3.Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване.

4.Възлага и упълномощава кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия по подготовка и кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост и да извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнение на настоящото решение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!