Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Изменение в т.1 от Решение №729 от 14.10.2022 г. на Общински съвет - Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение в т.1 от Решение №729 от 14.10.2022 г. на Общински съвет – Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На проведеното заседание на Общински съвет - Хасково на 14.10.2022 г. бе разгледана Докладна записка от кмета на община Хасково относно: определяне размера на индивидуалната основна месечна заплата на кметовете на кметства в Община Хасково. В мотивите на Докладната записка е записано, че предлаганото увеличение на възнагражденията на кметовете на кметства е според критерий - брой на населението в съответното населено място, а именно:

I-ва група – кметство с население 1000 и повече души;

II-ра група - кметство с население под 1000 души.

В проекта за решение на Докладната записка и впоследствие в приетото Решение №729 от 14.10.2022 г. на Общински съвет – Хасково е допусната техническа грешка, като е определено за кмета на с.Малево възнаграждение в размер на 1395 лв. Според горецитираният критерий - брой на населението в съответното населено място, възнаграждението на кмета на с.Малево трябва да бъде 1450 лв., както правилно е посочено в мотивите на Докладната записка.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя т.1 от Решение №729 от 14.10.2022 г., като в текста израза:

„Кмет на кметство с.Малево – 1395 лв.“ да се чете: „Кмет на кметство с.Малево – 1450 лв.“.

В останалата си част Решение №729 от 14.10.2022 г. на Общински съвет -Хасково остава непроменено.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!