Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Изменение на т. IV от Решение № 1057 по Протокол 43 от заседание на Общински съвет Хасково от 26.04.2024г. за определяне на състава на одитния комитет в Община Хасково

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Относно: Изменение на т. IV от Решение № 1057 по Протокол 43 от заседание на Общински съвет Хасково от 26.04.2024г. за определяне на състава на одитния комитет в Община Хасково

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представям на Вашето внимание предложение за изменение на т. IV от Решение № 1057 по Протокол 43 от заседание на общински съвет от 26.04.2024г. за определяне на състава на одитния комитет в Община Хасково, поради получено писмо от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерство на финансите № 04-19-30 #2/ 21.5.2024г.

МОТИВИ: писмо № 04-19-30 #2 | 21.5.2024г. на  Министерство на финансите

В полученото от Министерство на финансите писмо № 04-19-30 #2 | 21.5.2024г. е цитирано следното:

В т. IV от Решение № 1057 по Протокол 43 от заседание на общински съвет от 26.04.2024г. е посочено, че: „външните членове получават възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в размер на една минимална работна заплата за месец.“

Съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, включително в организациите по ал. 4, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

С оглед правилното прилагане на цитираната разпоредба, на външните членове се изплаща възнаграждение в рамките на половин минимална работна заплата за участие в едно проведено заседание на комитета в месец или една минимална работна заплата за участие в две и повече проведени заседания в рамките на един и същи месец. Независимо от броя на проведените заседания в месеца, възнаграждението не може да надвишава една минимална работна заплата за същия месец.

За месеците, през които не са провеждани заседания, възнаграждения не се дължат.

Във връзка с гореизложеното е внесен проект на решение за изменение на т. IV от Решение № 1057 по Протокол 43 от заседание на общински съвет Хасково от 26.04.2024г. за определяне на състава на одитния комитет в Община Хасково. Предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната админис­трация (ЗМСМА), във връзка с чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сек­тор и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 11 от 2017 г.,изм. и доп., бр.88 от 13.10.2020 г.), Общински съвет –Хасково

 

Р Е Ш И:

Изменя т. IV на Решение № 1057 по Протокол 43 от заседание на общински съвет Хасково от 26.04.2024г., както следва:

IV. Външните членове получават възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в размер на половин минимална работна заплата за участие в едно проведено заседание на комитета в месец или една минимална работна заплата за участие в две и повече проведени заседания в рамките на един и същи месец. Независимо от броя на проведените заседания в месеца, възнаграждението не може да надвишава една минимална работна заплата за същия месец. За месеците, през които не са провеждани заседания, възнаграждения не се дължат“.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ:  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Последна промяна: 6 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!