Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Изменение на схема за водоснабдяване по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково и изграждане на нов уличен водопровод

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Решение на Общински съвет за съгласие за изменение на схема за водоснабдяване по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково и изграждане на нов уличен водопровод с трасе, започващо от съществуващ водопровод ЕТ ф 60 по ул. „Безименна“, нанесен на съгласуваната скица от дружеството.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

Във връзка с присъединяване към водопреносната мрежа на ПИ 77195.184.76, ПИ 77195.184.77, ПИ 77195.184.78, ПИ 77195.184.79, ПИ 77195.184.80, ПИ 77195.184.81, ПИ 77195.184.82, ПИ 77195.184.83 по КК на гр. Хасково и писмо № 1766/30.08.2022г. на „В и К“ ЕООД гр. Хасково е необходимо изграждане на нов уличен водопровод с трасе, започващо от съществуващ водопровод ЕТ ф 60 по ул. „Безименна“, нанесен на съгласуваната скица от дружеството. Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 4, б. а от Закона за водите „публична общинска собственост са водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите на потребителите."

ПИ 77195.184.76, ПИ 77195.184.77, ПИ 77195.184.78, ПИ 77195.184.79, ПИ 77195.184.80, ПИ 77195.184.81, ПИ 77195.184.82, ПИ 77195.184.83 по КК на гр. Хасково са образувани чрез делба на бивш ПИ 184029 /стар номер/. За ПИ 184029 има одобрен ПУП-план за застрояване и схема за водоснабдяване по чл.108, ал.2 от ЗУТ, одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково. За присъединяването на нообразуваните поземлени имоти към уличната водопроводна мрежа е необходимо да се измени схемата за водоснабдяване, която е предвиждала захранване с питейна вода само на един имот.

Към заявлението е приложена скица предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ, от която  е видно как ще бъде ситуирано новото трасе на уличния водопровод.

Община Хасково, като собственик на уличните разпределителни водоснабдителни мрежи е заинтересовано лице по чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ. Съгласно чл. 135, ал.1 от ЗУТ, само лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове.

Изменението на план схема за водоснабдяване по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково е допустимо и при условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, т.е „има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях, и на концесионерите“.

Във връзка с гореизложеното и условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на план схема за водоснабдяване по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково;

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!