Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Изменение на схема за канализация по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково и прокарване на канализация през ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Решение на Общински съвет за съгласие за изменение на схема за канализация по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПЗ , одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково и прокарване на канализация през ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково /публична общинска собственост.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с отвеждане на битовите отпадни води от ПИ 77195.184.76, ПИ 77195.184.77, ПИ 77195.184.78, ПИ 77195.184.79, ПИ 77195.184.80, ПИ 77195.184.81, ПИ 77195.184.82, ПИ 77195.184.83 по КК на гр. Хасково и писмо № 1766/30.08.2022г. на „В и К“ ЕООД гр. Хасково е необходимо изграждане на улична канализация с трасе, започващо от съществуваща улична РШ в ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково /публична общинска собственост/, нанесен на съгласуваната скица от дружеството. Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 4, б. Б от Закона за водите (изм. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) уличните канализационни мрежи и дъждоприемните шахти в урбанизираните територии и отвеждащите канализационни колектори с прилежащите им съоръжения и пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води, които обслужват потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 7“.

ПИ 77195.184.76, ПИ 77195.184.77, ПИ 77195.184.78, ПИ 77195.184.79, ПИ 77195.184.80, ПИ 77195.184.81, ПИ 77195.184.82, ПИ 77195.184.83 по КК на гр. Хасково са образувани чрез делба на бивш ПИ 184029 /стар номер/. За ПИ 184029 има одобрен ПУП-план за застрояване и схема за канализация по чл.108, ал.2 от ЗУТ, одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково. За присъединяването на нообразуваните поземлени имоти към уличната канална мрежа е необходимо да се измени схемата за канализация, която е предвиждала отвеждане на битовите отпадни само от един имот.

Към заявлението е приложена скица предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ, от която  е видно, че трасето на уличния канал е ситуирано в ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково /публична общинска собственост/, което ограничава режима на ползване и застрояване на имота. Община Хасково, като собственик на уличните канализационни мрежи и на ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково, засегнат от трасето на бъдещия канал е заинтересовано лице по чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ. Съгласно чл. 135, ал.1 от ЗУТ, само лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове.

Изменението на план схема за канализация по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково е допустимо и при условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, т.е „има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях, и на концесионерите“.

Във връзка с гореизложеното и условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:
 

РЕШЕНИЕ:

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за:

  1. Изменение на план схема за канализация по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 811/22.06.2006г. на Кмет на община Хасково;
  2.  Проектиране на ново трасе на канална мрежа през  ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково /публична общинска собственост/.
     

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!