Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С настоящата докладна записка се прави предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията ва Община Хасково

1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

С Решение №565 от 07.02.2003 г. Общински съвет - Хасково е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. В чл.20 и чл.21 от цитираната Наредба е посочено, че за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително и за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на кв.м. с вкл.ДДС в зависимост от зоните, както следва:

„Чл.20 За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя, както следва :

І.За продажба на Централен зеленчуков пазар /Текстът е отпаднал с Решение №305 от 03.04.2009 г./

ІI. За продажба на Промишлен пазар:

на ден на кв.м. – 1.20 лв.;

на месец на кв.м. – 18.00 лв.;

ІІI.За продажба на кварталните пазари:

1.За продажба на селскостопанска продукция:

За І-ва зона:

на ден на кв.м. – 0.96 лв.;

на месец на кв.м. – 18.00 лв.;

За ІІ-ра зона:

на ден на кв.м. 0.72 лв.

на месец на кв.м. 12.00 лв.

2.За продажба с товарен автомобил на ден – 3.60 лв.;

3.За продажба на промишлени стоки:

на ден на кв.м. – 0.48 лв.;

на месец на кв.м. – 7.20 лв.;

Чл.21 /1/ За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини се събира такса на кв.м. с вкл.ДДС в зависимост от зоните, определени от Общински съвет – Хасково, както следва:

1.На ден :

- І-ва зона – преместваеми дървени къщички с изградено електрозахранване, предоставени от община Хасково – 1.00 лв./кв.м.

- І – ва зона - 0.66 лв./кв.м.;

- ІІ- ра зона - 0.36 лв./кв.м.;

- ІІІ – та зона и местностите “Лесопарк Кенана” и “Младежки хълм” - 0.26 лв./кв.м.;

- ІV-та зона и останалите местности и селата - 0.24 лв./кв.м.;

2.На месец:

- І – ва зона - 12.00 лв./кв.м.;

- ІІ – ра зона - 7.80 лв./кв.м.;

- ІІІ – та зона - 5.40 лв./кв.м.;

- ІV-та зона, “Лесопарк Кенана”, “Младежки хълм” и останалите местности - 4.20 лв./кв.м.;

- за селата - 3.60 лв./кв.м.;

/2/ За издаване на разрешение/отказ за ползване на място за извършване на амбулантна търговия на територията на община Хасково, търговецът заплаща такса в размер на 24 /двадесет и четири/ лева.

/3/ За ползване на разрешено място за извършване на амбулантна търговия на територията на община Хасково, търговецът заплаща месечна такса в размер на 60 /шестдесет/ лева, ако се извършва от сергия, маса, стелаж и др. подобни и месечна такса в размер на 84 /осемдесет и четири/ лева, ако се извършва от пътно превозно средство.“

На основание чл.127, т.5 от Конституцията на Република България и чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт, в Общински съвет - Хасково постъпи Предложение от Окръжна прокуратура – Хасково, с което се иска изменение на горепосочените такси. След извършена проверка на наредбите, с които се определят и администрират местните такси и цени на услуги, е установено, че неправомерно върху размера на някои такси и цени на услуги се начислява 20% ДДС.

От писмо на Министерство на финансите до НСОРБ става ясно, че съгласно разпоредбата на чл.13 от Директива 2006/112 ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата системата на данъка върху добавената стойност /Директива 2006/112/ЕО:Директива/ държавните, регионалните и местни органи и други публичноправни субекти не се разглеждат като данъчно задължени лица по отношение на дейностите или сделките, с което се ангажират като държавни органи, дори когато събират данъци, такси, вноски или плащания във връзка с тези дейности или сделки. Въпреки това те се считат за данъчно задължени лица по отношение на тези дейности или сделки, при които третирането им като данъчно незадължени лица би довело до значителни нарушения на правилата за конкуренцията. Във всеки случай тези публичноправни субекти се разглеждат като данъчно задължени лица по отношение на дейностите, изброени в Приложение I на Директива 2006/112/ЕО при условие, че тези дейности не се извършват в такъв малък мащаб, за да бъдат определени като незначителни. Тази разпоредба е транспонирана в националното законодателство в текста на чл.3, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, която урежда лицата не попадащи в обхвата на данъчно задължените лица. С нормата на чл.3, ал.5 от ЗДДС е въведено изключение от общото правилно, а именно – не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки, в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на конкретно изброените в същия законов текст.

Съгласно практиката на Съда на Европейския Съюз, освободени от ДДС са само дейностите, извършвани от публичноправен субект, действащ в качеството на държавен орган чрез използването на властнически правомощия. Във връзка с наложилата се актуална съдебна практика по тази тематика, по отношение на допълнителните задължения за ДДС за събрани такси за паркинги, паркомента, тротоарно право и пазари, се приема, че се касае за дейност, осъществявана от публичен орган и дейността е с публичноправен режим. Приема се, че относно допълнително начисления ДДС за събиране на такси за паркинги, паркоместа, тротоарно право, пазари, дървесина, вкл. наеми, общината не действа като равнопоствен гражданско-правен субект. В тези случаи общината няма качеството на данъчно задължено лица по смисъла на чл.3, ал.5, т.1, б. „м“ от ЗДДС, тъй като се касае за отдаване под наем на общински имоти. Не би могло да се приеме, че събираните такси от община Хасково представляват възнаграждение за предоставяна услуга по договор за наем, респективно да се приеме, че с тази си дейност общината осъществява икономическа дейност. Осъществяваните от общината дейности по предоставяне на площи от организирани общински пазари и за ползване на паркоместа е нормативно установена в ЗМДТ, в който закон е предвидено и събиране на такса за тези дейности. Съгласно чл.72, ал.1 от ЗМДТ, таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. Следователно дейността на общината във връзка с организирането на общински пазари и ползване на паркоместа е с цел задоволяване на потребностите на населението на общината, т.е. в обществен интерес. Фактът, че предоставянето на услугата е основание за заплащане на такси, не е основание за квалификацията на тази дейност като икономическа. Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи за предоставянето на услугата, като размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на тази услуга.

Общината разполага и със специфични прерогативи при осъществяване на дейностите, като по аргумент от чл.79 от ЗМДТ ползването на общинските пазари, тържща, тротоари и др. се изръшва след разрешение от общината, а съгласно чл.80 от ЗМДТ, общинският орган, издал разрешението може да го отнеме при наличие на предпоставките, посочено в същия член. От изложеното следва, че предоставяне правото на ползване на площи - общинска собственост се осъществява от публично правен субект именно в качеството му на орган на публична власт и не може да бъде осъществявана от други търговци. Следователно няма как тази дейност значително да влияе на конкуренцията на конкретния пазар на недвижимите имоти.

Въз основа на изложеното се налага мнение, че таксите, които Община Хасково е приела в горепосочената Наредба за ползване на площи, върху които са организирани пазари, вкл. и за ползване на паркинги и паркоместа не са от дейност, която подлежи на облагане с ДДС. Това налага разпоредбите на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково да бъдат законосъобразно изменени, за да съответстват на нововъзприетите положения относно данъчното облагане на общините и наложилата се съдебна практика не само на българските съдилища, но и на Съда на Европейския съюз. Тъй като ДДС се начислява след определянето на размера на съответната такса, то при премахване на ДДС и запазване на същия размер на таксата без включен ДДС не е необходима финансово-икономическа обосновка.

2.Цели, които се поставят с предложения проект:

Основната цел, която ще се постигне с приемането на предлагания проект за изменение на Наредбата е пълно и точно съобразяване на разпоредбите му с практиката на Съда на Европейския съюз и тълкуването на действащото българско и европейско законодателство.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект:

За прилагане на предложения проект за изменение на Наредбата не са необходими финансови средства.

4.Очаквани резултати от прилагане на предложения проект

Да се доведе до пълно съответствие на Наредбата с местното и Европейско законодателство и с практиката на съда на Европейския съюз.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект за изменение на Наредбата е в пълно съответствие с с европейското законодателство и с практиката на съда на Европейския съюз.

Във връзка с констатациите е необходимо Общински съвет – Хасково да предприеме необходимите мерки за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

§1. чл. 20 от Наредбата придобива следната редакция:

Чл.20 За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя без ДДС, както следва :

І.За продажба на Централен зеленчуков пазар /Текстът е отпаднал с Решение №305 от 03.04.2009 г./

ІІ. За продажба на Промишлен пазар:

на ден на кв.м. – 1.00 лв.;

на месец на кв.м. – 15.00 лв.;

ІІІ.За продажба на кварталните пазари:

1.За продажба на селскостопанска продукция:

За І-ва зона:

на ден на кв.м. – 0.80 лв.;

на месец на кв.м. – 15.00 лв.;

За ІІ-ра зона:

на ден на кв.м. 0.60 лв.

на месец на кв.м. 10.00 лв.

2.За продажба с товарен автомобил на ден – 3.00 лв.;

3.За продажба на промишлени стоки:

на ден на кв.м. – 0.40 лв.;

на месец на кв.м. – 6.00 лв.;

§2.чл.21, ал.1 и ал.3 от Наредбата придобиват следната редакция:

Чл.21 /1/ За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини се събира такса на кв.м. без ДДС в зависимост от зоните, определени от Общински съвет – Хасково, както следва:

1.На ден :

- І-ва зона – преместваеми дървени къщички с изградено електрозахранване, предоставени от община Хасково – 0.83 лв./кв.м.

- І – ва зона - 0.55 лв./кв.м.;

- ІІ- ра зона - 0.30 лв./кв.м.;

- ІІІ – та зона и местностите “Лесопарк Кенана”

и “Младежки хълм” - 0.22 лв./кв.м.;

- ІV-та зона и останалите местности и селата - 0.22 лв./кв.м.;

2.На месец:

- І – ва зона - 10.00 лв./кв.м.;

- ІІ – ра зона - 6.50 лв./кв.м.;

- ІІІ – та зона - 4.50 лв./кв.м.;

- ІV-та зона, “Лесопарк Кенана”, “Младежки хълм” и останалите местности - 3.50 лв./кв.м.;

- за селата - 3.00 лв./кв.м.;

/3/ За ползване на разрешено място за извършване на амбулантна търговия на територията на община Хасково, търговецът заплаща месечна такса в размер на 50.00 лева без ДДС, ако се извършва от сергия, маса, стелаж и др. подобни и месечна такса в размер на 70.00 лева без ДДС, ако се извършва от пътно превозно средство.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

Последна промяна: 20 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!