Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Изменение на чл.56 "В", Глава Трета от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение на Чл.56 „В“, Глава трета от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Общински съвет Хасково е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /Наредбата/ с Решение №565 от 07.02.2003 г.

В Община Хасково е постъпила Докладна записка от директора на ОП „Обреден дом“ с Изх. № 20/13.03.2023г. /наш Рег. Индекс № 93-203-5/13.03.2023г./, за установяване на необходимостта от изменение на чл. 56 “В”, т.71, т.72, т.73, т.74, т.75, т.76, т.77, т.78 от Наредбата.

1.Причините, които налагат предлаганото изменение:

От месец октомври 2022г., фирмата, предлагаща изработка на цветни и черно-бели керамични снимки за надгробни плочи е с нови по-високи цени на услугите, което води до увеличение на продажните цени. В резултат на повишението на цената услугата ще стане трудно изпълнима, предвид обстоятелството, че на Централен гробищен парк и на Македонски гробищен парк има каменоделски фирми, които предлагат същата услуга. През изминалата година са изработени само 9бр. снимки /за 2021г. те са 14бр./

2.Целите, които се поставят са:

Привеждане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково и предлаганите от ОП „Обреден дом“ – гр. Хасково услуги в съответствие с потребностите на населението в общината, а в по широк аспект населението на територията на община Хасково да получава максимално добри и качествени услуги, както и възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугите.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Приемането на изменението няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

5.Анализ на съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е подзаконов нормативен акт в съответствие с Закона за нормативните актове и Закона за местните данъци и такси. И двата нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност свързани с тази материя.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

§1. В Чл. 56 “В” от Наредбата се правят следните изменения:

- т.71, т.72, т.73, т.74, т.75, т.76, т.77, т.78 се отменят;

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

Последна промяна: 25 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!