Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С настоящата докладна записка се прави предложение за промяна на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково.

1.Причини, които налагат приемането на предложеното изменение: Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково е приета с Решение №308 от 28.11.1997 г. на Общински съвет – Хасково и изм. и доп. с Решение №94 от 24.03.2000 г., Решение №637 от 22.12.2006 г., Решение №316 от 29.05.2009 г., Решение №475 от 29.01.2010 г., Решение №88 от 03.02.2012 г. и Решение №211 от 22.07.2016 г. на Общински съвет – Хасково.

Проектът за изменение касае чл. 28, чл.34, чл. 34А и създаване на нов член 29А.

Съгласно чл. 57. (1) от Закона за устройство на територията „Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския съвет по чл. 13а или по чл. 56, ал. 2.

В редица общини практиката за разполагането на преместваеми и рекламни информационни елементи е в една обща наредба и не се прави разграничение между собственик и наемател, между физически и юридически лица.

В практиката по прилагане на наредбата на община Хасково се наблюдава неяснота на текстовете, което предполага неправилното и погрешното им тълкуване.

В чл. 28 отпада т.3 – във връзка с чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.(ЗТРРЮЛНЦ).

В т.4 се добавя уточнение – идентификация по ЕИК да се изисква само за юридическите лица, които подават заявление.

Формална промяна в чл. 28 от наредбата е добавянето на т.6 - изискването за платена административна такса за услугата по разглеждане на заявлението, което се прилага служебно към преписката по производство на административната услуга.

Създаването на нов чл. 29А в наредбата е необходимо поради уточняване на съдържанието на разрешението за поставяне, а именно:

Чл. 29 А Разрешението по чл. 29, т. 3 се издава по образец, одобрен от Кмета на Община Хасково, като в него задължително се посочват:

1.Трите имена и постоянния адрес на физическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен код, адреса на управление, правно-организационната форма и имената на представляващия на юридическите лица;

2.Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;

3.Дължимата такса, когато имота в който се поставя е общинска собственост;

4.Срока, за който се разрешава поставянето;

С цел намаляване на административната тежест на физическите и юридическите лица е редно съгласно чл. 34, ал. 4 от Наредбата разрешението за поставяне, за имоти, които не са общинска и държавна собственост да е с по-дълъг период - до 10 години, защото и за двете страни – и заявяващия услугата и общинската администрация услугата е трудоемка и със значителни разходи (изготвя се идеен проект, конструктивен проект, част електрическа, съответно заверени от правоспособни лица. Когато е с писмен договор за наем е редно срокът да е до изтичане на срока на договора за наем. Да прилагаме закона еднакво спрямо всички субекти в общината.

Предвид извънредните ситуации в последните години, когато почти всички административни срокове бяха просрочени и във времена на кризи и рецесия е редно срокът на разрешението за поставяне съгласно чл. 34А от Наредбата да е с валидност 12 месеца. Всеки субект след като е заявил писмено намерението си да постави преместваемия обект – РИЕ ще го реализира при първа възможност. Както споменах административната услуга е трудоемка с ангажиране на много специалисти (ЕСУТ, Главен архитект, инженер конструктори, електроинженери и др.) и е редно срокът за реализиране на разрешението да е с по-дълъг срок – 12 месеца.

2.Цели, които се поставят с предложеното изменение:

Предлаганите промени ще намалят административната тежест за гражданите и бизнеса в община Хасково, ще намали натовареността на общинската администрация, като по този начин ще се освободи човешки ресурс за предоставяне на други услуги за населението. Ще дадат възможност да се избегне неправилното тълкуване на наредбата и да се уеднакви практиката по прилагането на различни преместваеми обекти на територията на община Хасково, ще бъдат равно поставени физически и юридически лица.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменението на наредбата:

Приемането на изменението няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от прилагането на новото изменение на наредбата:

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата. Предлаганите промени ще намалят административната тежест за гражданите и бизнеса в община Хасково, ще намали натовареността на общинската администрация, като по този начин ще се освободи човешки ресурс за предоставяне на други услуги за населението. Ще дадат възможност да се избегне неправилното тълкуване на наредбата и да се уеднакви практиката по прилагането на различни преместваеми обекти на територията на община Хасково, ще бъдат равнопоставени физически и юридически лица.

5.Анализ за съответствието правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за нормативните актове и Закона за устройство на територията. И двата нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност свързани с тази материя.

Във връзка с гореописаното, следва да се направят промени в Наредбата за рекламната дейност в община Хасково като предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково, както следва:

§1. Чл.28 придобива следната редакция:

„За издаване на разрешение за поставяне на рекламни и информационни елементи върху недвижими имоти се представят следните документи:

1.Документ за собственост или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.

2.Проекто-проучвателни работи, чиито обем и съдържание се определят от ЕСУТ на община Хасково.

3.ОТМЕНЯ СЕ.

4.Идентификация ЕИК /Булстат/ - САМО ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

5.Снимки и/или визуализация на РИЕ.

6.Документ за платена административна такса за услугата разглеждане на заявление (прилага се служебно).“

§2. Създава се нов чл. 29 А

„Чл. 29 А Разрешението по чл. 29, т. 3 се издава по образец, одобрен от Кмета на Община Хасково, като в него задължително се посочват:

1. Трите имена и постоянния адрес на физическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен код, адреса на управление, правно-организационната форма и имената на представляващия на юридическите лица;

2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;

3. Дължимата такса, когато имота в който се поставя е общинска собственост;

4. Срока, за който се разрешава поставянето;

§3. Чл.34 (4) придобива следната редакция:

„Разрешението за поставяне на РИЕ на терени, съоръжения или сгради, които не са общинска собственост се издава за срок до 10 години, а за имоти, които не са собственост на заявителя – за срока на договора за наем (или писменото съгласие на собственика), но за не повече от 10 години.“

§4 Чл.34 А (4) придобива следната редакция:

„При забавяне монтирането на РИЕ за срок по-дълъг от 12 месеца след издаване на разрешение за поставяне, длъжностните лица от отдел “Контрол по ЗУТ” съставят констативен протокол и се издава заповед за анулиране на разрешителното.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

Последна промяна: 26 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!