Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С настоящата докладна записка се прави предложение за промяна на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

1.Причини, които налагат приемането на предложеното изменение:

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково е приета с Решение №201 от 06.11.2020 г. на Общински съвет-Хасково, изменена и допълнена с Решение №513 от 17.12.2021 г. на Общински съвет-Хасково.

Проектът за изменение касае Глава Седма „Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“.

В чл. 35, ал. 2, изречение 7, се казва: „Средният доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници да е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време;“. Това изискване е определено за всички целеви групи в общинската наредба. С акт на Министерския съвет на Р България, Гарантираният минимален доход (ГМД) за 2021 е 75,00 лв. /седемдесет и пет лева/.

Така определеното изискване за доход до размера на ГМД противоречи с идеята за настаняване на лицата, попадащи във втората целева група „Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания“. Тези родители на деца с увреждания получават пенсии, с които средния доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца минава месечния размер на ГМД /75,00 лв./.

В насоките за кандидатстване това изискване е само за целева група
„3. Хора в риск от бедност и социално изключване“

Има противоречие и с изискването на чл.35, ал. 3 от Наредбата, а именно: „Лицата от трите целеви групи трябва да отговарят на критериите за настаняване за съответната група, за целия период на ползване на социалното жилище, с изключение на случаите на прекратяване на регистрацията в Бюрото по труда, съответно в ДСП - Хасково при започване на работа или обучение на лицето.“ При започване на работа след първата година от настаняването лицата вече ще имат по-голям среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца, който ще минава месечния размер на ГМД /75,00 лв./.

Освен това следва да се направят промени и в чл. 35, ал. 1 - целева група
„3. Хора в риск от бедност и социално изключване“. Промените касаят критерия за доход, а именно: „лица, чийто среден доход на член на семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.“ Изискването за доход до размера на ГМД силно ограничава целевата група за настаняване в социалните жилища.

2.Цели, които се поставят с предложеното изменение:

Предлаганите промени ще дадат възможност на повече хора да бъдат настанени в социалните жилища без да се променят целевите групи и индикаторите.

В чл.35, ал.1 целева група „3. Хора в риск от бедност и социално изключване“ от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково е определено, че: „лица, чийто среден доход на член на семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.“

Предлагам промяна в критерия за доход, като описанието на целевата група да придобие следния вид: целева група „3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член на семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от линията на бедност за страната, определена с акт на Министерския съвет, за същия период от време.“

В чл. 35, ал. 2, изречение 7, се казва: „Средният доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници да е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време;“.

Предлагам да се промени това изречение като добие следния вид: „Средният доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници да е по-нисък от минималната работна заплата за страната.“

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новото изменение на наредбата:

За прилагане на изменението на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково не са необходими финансови средства.

4.Очаквани резултати от прилагане на новото изменение на наредбата:

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата. Приемането на предложеното изменение ще доведе до премахване на ограниченията на трите целеви групи за настаняването им в социалните жилища.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящето изменение на чл.35, ал.1 целева група „3. Хора в риск от бедност и социално изключване“ и на чл. 35, ал. 2, изречение 7 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково е в пълно съответствие със ЗМСМА, със законодателството на Република Българи, регламентиращо дейността на органите за местно самоуправление, както и с Европейската харта за местно самоуправление.

С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

Чл.35, ал.1 трета целева група придобива следната редакция: „3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член на семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от линията на бедност за страната, определена с акт на Министерския съвет, за същия период от време.“.

В чл. 35, ал. 2, изречение 7 придобива следната редакция: „Средният доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници да е по-нисък от минималната работна заплата за страната.“.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Съгласувал : Любомир Михов - Директор Д-я „ИСДУОС”

Изготвил: Марияна Чоева - Ст. експерт Отдел „РОС”, Д-я „ИСДУОС”

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

Последна промяна: 12 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!