Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

         

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Постъпили са докладни записки от Управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Хасково, с които се предлага изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково и се обосновава необходимостта от увеличение на цената за принудително репатриране на ППС.

 

         1. Първото предложение за промяна касае Приложение №2 (Списък на улици и пространства в „синя зона“) от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково (Наредбата), като се предлага да бъдат добавени улици и пространства, които досега са били отдадени по наем и договорите им изтичат през тази година (срокът им е до 03.09.2022 г.), а именно:

 1. Ул. „Цар Освободител” до Бизнесцентър 2 – 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 2. Ул. „Васил Друмев” и ул. „Преслав” – 17 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 3. Ул. „П. Евтимий” Областен съвет – 35 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 4. Бул. „Г. С. Раковски” пред НАП /кв.306/ - 30 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 5. Бул. „България” срещу промишления пазар /кв.399/ - 20 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 6. Бул. „България” пред комплекс „21 век” – 15 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 7. Бул. „България” след Изчислителен център – 30 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 8. Ул. „Васил Друмев” зад ресторант „Република”  /кв.399 / - 21 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 9. Срещу градинката на Бизнесцентър 1 /кв.412 дъгата/ - 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 10. Пред Младежки център /кв.255/ - 12 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 11. Кв. „Орфей” , ул. „Ком” – УПИ VII, кв. 651 – 66 бр. паркоместа, от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 12. Площад „Свобода” – 10 паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б

 

2. На следващо място е необходимо да се извърши промяна в Глава пета „Паркиране“ от Наредбата, поради отмяната на цитираната в чл. 29, ал. 2 Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията - ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., в сила от 13.03.2021 г.) и необходимостта от синхронизирането на НОРИППСОБДТОХ с действащото законодателство, а именно:

 

Текстът на Чл. 29 (2) Броя на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания се определя съгласно Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, както следва:

         - най-малко три места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 места;

         - най-малко 4 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите с повече от 50 места;

      - най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени дейности, административни сгради. Ако към сградите няма паркинги, местата за паркиране на хора с увреждания се обособяват в близост, където е възможно и няма противоречие със Закона за движение по пътищата. /доп. с Решение №252 от 16.09.2016 г/.

 

да се измени, както следва:

Чл. 29 (2) Броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания се определя съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

         3. Третото изменение касае чл. 30 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.

        

 

Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата:

 

         Относно изменението на Приложение №2 (Списък на улици и пространства в „синя зона“) от НОРИППСОБДТОХ:

- Публичните органи са отговорни за провеждането на политики, насочени към устойчиво и екологично развитие. В този смисъл в различни градове в Европейския съюз и в България са предвидени редица методи, средства и механизми за ограничаване използването на МПС в централна градска част и насърчаване на електрически такива, обществен транспорт и др. с оглед спецификата на града;

- Паркирането в зоните за платено паркиране е част от решаване на проблемите с трафика и чистотата на въздуха;

- Личните автомобили генерират повече трафик и замърсяват въздуха с фини прахови частици;

- Разширяване обхвата на „синя зона“, поради постоянно нарастващия брой на регистрираните автомобили, вкл. и тези, които са временно пребиваващи, концентрирани предимно в Централна градска част;

- Увеличение броя на живущите, които желаят да заплатят съответната такса, за да паркират около жилището си;

- Постъпили заявления от граждани, които изразяват желание зоната да се разшири и обхване избраните участъци от Централна градска част и комплексите, граничещи с нея.

 

Относно изменението на чл. 29 (2) от НОРИППСОБДТОХ:

         Отмяната на цитираната Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

 

         Относно изменението на чл. 30 от НОРИППСОБДТОХ:

Съгласно чл.30, ал.2 от НОРИППСОБДТОХ, размерът на разходите – неправилно посочено като такса в наредбата, се определя със заповед на кмета на общината. По същия начин в чл.30, ал.3 от Наредбата е уредено и определянето на разходите по прилагането на техническо средство тип „скоба“ за принудително задържане на ППС, когато не е заплатена цената по чл.99, ал.3 от ЗДвП.

Считам така определеният в Наредбата ред за определяне на тези цени за неправилен, поради което същата следва да се измени, като в нея изрично се посочат тези цени, както и да се прецизира чл.30 от нея.

 

 

 

 

Целите, които се поставят:

 

Относно изменението на Приложение №2 (Списък на улици и пространства в „синя зона“) от НОРИППСОБДТОХ:

- Да се установи траен ред за паркиране и нормално движение на всички превозни средства в по-голям участък от града.

- Да се оптимизира трафика и да гарантира безопасното движение не само на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи.

- Да посрещне нуждите и да откликне на необходимостта от контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили ориентирани в посочените зони.

- Да се използват оптимално възможностите на уличната мрежа за обособяването на паркоместа, предвид градоустройствените особености на всеки отделен участък, като успоредно с това бъдат съобразени с новата организация на движението.

 

Относно изменението на чл. 29 (2) от НОРИППСОБДТОХ:

         Синхронизиране на разпоредбите в Наредбата с действащото законодателство.

 

Относно изменението на чл. 30 от НОРИППСОБДТОХ:

В текста на чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ изчерпателно са изброени всички видове такси, които общините събират, а съгласно ал. 2 - за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1 от същия член,  в правомощията на общинския съвет е да определя цената на съответната услуга или право.

С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково се цели синхронизиране на текстове от нея с нормативните актове от по-висока степен, като определените в наредбата „такси“ за репатриране и освобождаване на техническо устройство тип „скоба“ бъдат определени като разходи по прилагането им.

 

 

Финансови и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на измененията и допълненията в Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства, различни от текущо планираните за календарната година.

За обособяване на новите паркоместа, ще бъдат необходими средства около 60 хиляди лв., които ще бъдат за сметка на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.

 

Очаквани резултати:

 

Относно изменението на Приложение №2 (Списък на улици и пространства в „синя зона“) от НОРИППСОБДТОХ:

- Очакваните резултати са свързани с облекчаване трафика на автомобили, осъществяване на по-ефективен контрол върху режима на паркиране.

- Увеличение на приходите в направление „синя зона” Хасково, което ще доведе до възможност за направа на бъдещи инвестиции с цел подобряване качеството на услугата.

- Осигуряване на удобство за ползвателите на услугата за платено паркиране в района на „синя зона”.

- Повишаване на безопасността на движение на автомобилите и пешеходците.

 

Относно изменението на чл. 29 (2) и чл. 30 от НОРИППСОБДТОХ:

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата, се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.

 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на Закона за движението по пътищата с тях.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. Приложение №2 (Списък на улици и пространство в „синя зона“) от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково се допълва, както следва:

 

Приложение №2 (Списък на улици и пространства в „синя зона“):

 1. Ул. „Цар Освободител” до Бизнесцентър 2 – 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 2. Ул. „Васил Друмев” и ул. „Преслав” – 17 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 3. Ул. „П. Евтимий” Областен съвет – 35 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 4. Бул. „Г. С. Раковски” пред НАП /кв.306/ - 30 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 5. Бул. „България” срещу промишления пазар /кв.399/ - 20 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 6. Бул. „България” пред комплекс „21 век” – 15 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 7. Бул. „България” след Изчислителен център – 30 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 8. Ул. „Васил Друмев” зад ресторант „Република”  /кв.399 / - 21 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 9. Срещу градинката на Бизнесцентър 1 /кв.412 дъгата/ - 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 10. Пред Младежки център /кв.255/ - 12 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 11. Кв. „Орфей” , ул. „Ком” – УПИ VII, кв. 651 – 66 бр. паркоместа, от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 12. Площад „Свобода” – 10 паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б

 

§2. Чл. 29 (2) се изменя както следва:

Чл. 29 (2) Броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания се определя съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

§3.Чл.30 се изменя и допълва както следва:

 

1.Ал.1 се изменя както следва:

 

(1)При паркирано в нарушение на правилата за движение ППС или за което не е заплатена дължимата цена по чл.99, ал.3 от ЗДвП и в случаите на чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак, службите за контрол, упълномощени от кмета на общината могат да отстранят ППС, чрез специализирано за целта превозно средство (паяк).

 

2.В ал.2 се правят следните промени:

 

-в изречение първо думата „автомобили“ се заменя с израза „пътни превозни средства“, а думата „разноските“ се заменя с думата „разходите“

-в изречение второ след думата „регистрационен талон“ се добавя израза „или друг документ за собственост“

- изречение последно се отменя.

 

3.Ал.3 се изменя както следва:

 

(3)ППС за което не е заплатена цената за паркиране по чл.99, ал.3 от ЗДвП, може да бъде принудително задържано от службите за контрол, определени от кмета на общината, чрез използване на техническо средство тип „скоба“, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство.

 

4.Създава се ал.6 със следното съдържание:

 

(6)Стойността на разходите по ал.2 и ал.3 са както следва:

1.Цени при репатриране на ППС:

а)Принудително репатриране на ППС, което е в нарушение на режима на паркиране или правилата на движение - 50 лв.

б)При започнато преместване /репатриране/ на ППС и когато собственикът му се яви на място с желание да го освободи - 25 лв.

2.Монтаж и демонтаж на техническо средство за принудително задържане тип „скоба“ - 25 лв.

 

§4. Измененията посочени в §2 и §3 от настоящото решение влизат в сила от 01.08.2022 г. Изменението посочено в §1 влиза в сила от 04.09.2022 г.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                        /Станислав Дечев/

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

Файлове

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!