Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: изготвяне на План за действие на община Хасково в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Изготвяне на План за действие на Община Хасково в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с утвърдена Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г., Общински оперативен екип проведе срещи за обсъждане и разглеждане на целите, задачите, мерките и механизмите за изготвяне на План за действие на Община Хасково за периода 2021 – 2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

Документът е изготвен, като се отчита ситуацията на тази общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка и се набелязват конкретни мерки за подкрепа на гражданите от ромски произход.

Целите и мерките са обвързани с основните приоритети в горепосочената стратегия, като отчитат спецификата на проблемите в Община Хасково.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъде приет така предложеният План за действие на Община Хасково за периода 2021 – 2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

           

II. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т. I от решението.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Изготвил:

Милена Монева

Мл. експерт „Детски градини“

Файлове

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!