Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател община Хасково за изпълнението на проект "Преход към климатично устойчиви общности"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О              

                  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Относно: Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател община Хасково,  обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-33-20/11.07.2022 г. за изпълнението на проект BGENVIRONMENT-4.004-0013 „Преход към климатично устойчиви общности“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.   

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

С Решениe №439 по протокол №21 от 08.10.2021 г. Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени, Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

На 11.07.2022 г. Община Хасково сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Програмен оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., за реализацията на проект „Преход към климатично устойчиви общности“.

Основната цел на проекта е да повиши капацитета на общинско ниво за подобряване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението и прилагането на иновативни мерки и дейности за намаляване на емисиите от парникови газове и смекчаване и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата. В рамките на проекта ще бъдат приложени иновативни пилотни мерки в сектора на енергетиката и биоразнообразието за намаляване и ограничаване на емисиите от парникови газове на територията на общините Хасково, Стамболово и Маджарово и ще бъдат популяризирани екологични технологични решения в ежедневието на жителите на трите общини. Проектът се изпълнява в партньорство с Община Стамболово, Община Маджарово и Интернешънъл Девелопмент Норуей АС (INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS), Кралство Норвегия за период от 22 месеца.

Максималния размер на БФП на проекта възлиза на 909 816,72 лв.

Съгласно чл. 16 от ДБФП по договора чл. 17, ал. 2, т.1 и чл. 19 от Общите условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ от ФМ на ЕИП 2014-2021 г., може да бъде предоставен аванс в размер на до 45% от размера на БФП или 409 417,53 лева. За целта в случаите, в които бенефициент е публична организация, е допустимо предоставянето на запис на заповед, подписана от ръководителя на първостепенната бюджетна структура, че гарантира полученото авансово плащане. В тази връзка е необходимо да бъде издадена Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Програмен оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., подписана без протест и без разноски, с която да се обезпечи исканото от Община Хасково авансово плащане по проекта в размер на 409 417,53 лева.

Авансовото плащане се извършва след подаване през ИСУН 2020 на искане за авансово плащане с приложени:

  • Банкова гаранция/запис на заповед и решение на общински съвет;
  • Финансова идентификация – Банкова сметка.
  •  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 16 от договора за предоставяне на БФП, чл. 17, ал. 2, т.1 и чл. 19 от Общите условия за предоставяне на БФП по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, проект BGENVIRONMENT-4.004-0013 „Преход към климатично устойчиви общности“, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1.Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да издаде от името на Община Хасково в полза на Министерство на околната среда и водите Запис на заповед за 45 % от максималния размер на БФП, представляваща авансово плащане в размер на 409 417,53 лева  (четиристотин и девет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и петдесет и три стотинки) по Договор за БФП № Д-33-20/11.07.2022 г.  за реализацията на проект BGENVIRONMENT-4.004-0013 „Преход към климатично устойчиви общности“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

 

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите последващи действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

 

                                                /Станислав Дечев/

 

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!