Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 77195.340.30 по КК на гр. Хасково, м. «Сучукмаз» и схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 77195.340.30 по КК на гр. Хасково, м. «Сучукмаз» и схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ с парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ по част електрозахранване и изготвяне на транспортно – комуникационен план (КТП на пътна връзка)
 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

Предлагам на Вашето внимание:
 

Заявление с вх. № 94С-6769-5/09.08.2023 г. от С К, собственик на поземлен имот 77195.340.30 по КК на гр. Хасково, м. «Сучукмаз» за одобряване на задание, съставено при условията на чл. 125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и допускане изработването на ПУППЗ с план – схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ по част електрозахранване и изготвяне на комуникационно – транспортен план (КТП на пътна връзка), съгласно изискванията на чл. 59 от ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1  и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗУТ, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и чл. 24, ал. 1 от ЗОЗЗ , предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:
 

РЕШЕНИЕ:
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 77195.340.30 по КК на гр. Хасково, м. «Сучукмаз» и  план - схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ с парцеларен план по част електрическа и изготвяне на комуникационно – транспортен план (КТП на пътна връзка) с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за производствени и складови дейности».

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!