Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 77195.213.6 по КК на гр. Хасково, м. «Увата»


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 77195.213.6 по КК на гр. Хасково, м. «Увата» със схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за прилежащата техническа инфраструктура.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

Предлагам на Вашето внимание:
 

Искане с № 53С-724-1/09.11.2023г. от „Стор инвест“ АД, собственик на поземлен имот 77195.213.6 по КК на гр. Хасково, м. «Увата» за одобряване на задание, съставено при условията на чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и допускане изработването на ПУП, съгласно изискванията на чл.59 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ и чл.24, ал.1 от ЗОЗЗ , предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:
 

РЕШЕНИЕ:
 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 77195.213.6 по КК на гр. Хасково, м. «Увата» и схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове за прилежащата техническа инфраструктура с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за производствени, складови дейности и обществено обслужване».

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!