Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за улична регулация в обхвата на поземлени имоти № 77195.702.370, 77195.702.369 и 77195.702.356 по КК на гр. Хасково.,

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
 Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за улична регулация в обхвата на поземлени имоти № 77195.702.370, 77195.702.369 и 77195.702.356 по КК на гр. Хасково., ж.р. „Кенана“, гр. Хасково
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

Предлагам на Вашето внимание:

Искане с вх. № 94Б-57-1/18.09.2023 г. от Божидар   Босашки, собственик на поземлен имот № 77195.702.370 по КК на гр. Хасково, за осигуряване на достъп до имота му. За целта служебно е разработен вариант на улица-тупик през съседни имоти.

Разрешение за изработването на този план е в компетенциите на Общински съвет. За да бъде допуснато изработването на плана в условията на чл. 16а от ЗУТ, е необходимо Общински съвет - Хасково да одобри представеното задание и да вземе решение за допускане изработването на подробен устройствен план.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 16а от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното
 

РЕШЕНИЕ:
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 16а от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за улична регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 77195.702.370, 77195.702.369 и 77195.702.356 по КК на гр. Хасково.. С проекта да се проектира улица-тупик, съгласно предложения графичен вариант.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!