Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Допълване на Решение № 757/25.11.2022 г. на Общински съвет Хасково във връзка с издаване заповед за възлагане на услугата „Грижа в дома” по проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в община Хасково”

 

ДО                                                                                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО                                              

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 757/25.11.2022 г. на Общински съвет Хасково във връзка с издаване заповед за възлагане на услугата „Грижа в дома” по проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в община Хасково”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

          

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В съответствие с Решение № 757 от 25.11.2022 г. от Протокол № 34 от заседание, проведено на 25 ноември 2022 г., Общински съвет Хасково даде съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездни финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Съгласно Указанията на Управляващия орган, по процедурата „Грижа в дома“ са приложими правилата на държавните помощи, в частта, касаеща предоставянето на услугата „Грижа в дома“. Общината следва да възложи предоставянето на тази услуга съгласно правилата на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година относно „прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес“ (УОИИ). Услуга от общ икономически интерес е услуга, която се доставя на пазара, срещу заплащане, но няма пълна възвръщаемост на изразходваните за предоставянето й средства, поради което държавата я компенсира. Услугата от общ икономически интерес не може да бъде предоставена на населението на свободния пазар в необходимия обем, качество, географско покритие, достъп и универсалност. С възлагането, общината придобива качеството на Възложител на Услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решението на ЕК от 20 декември 2011 година.

 Във връзка с горепосоченото е необходимо, Общински съвет - Хасково да възложи на Кмета на Община Хасково изготвянето на заповед за възлагане на услугата “Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес на Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ за периода на изпълнение на дейностите по проекта. Заповедта следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решение 2012/21/ЕС на Европейската комисия, относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Необходимо е разпореждане за предварително изпълнение на решението с оглед защита на обществения интерес, засягащ необходимостта от ежедневно предоставяне на услугата. Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на общинския съвет, което ще гарантира устойчивост за по нататъшното реализиране на проекта. При евентуално закъснение може да последва възпрепятстване на изпълнението му, защото е свързан с много кратки срокове. Съгласно чл.60 от АПК, в административния акт може да се включи разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес, а съгласно ал.3 предварително изпълнение може да бъде допуснато и след постановяването на акта.

Предлагам Общински съвет – Хасково, като вземе предвид изложените мотиви и на основание чл. 60, ал.1 и ал .3 от АПК да допусне предварително изпълнение на решението.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от АПК, във връзка с Решение на ЕК от 20 декември 2011 година относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Указания за осигуряване на съответствие на проект „Грижа в дома с Община Хасково“, финансиран по ПРЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, Общински съвет - Хасково:

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Решение № 757 от 25.11.2022 г. на Общински съвет Хасково със следното съдържание:

● Създава се нова т. 3 със следния текст: Дава съгласие изпълнението на услугата „Грижа в дома“ по проектно предложение BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в община Хасково”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, да бъде възложена като услуга от общ икономически интерес на отдел в общинската администрация, за срока на изпълнение на проекта или до изтичане срока на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

● Създава се нова т. 4 със следния текст: Възлага на  Кмета на Община Хасково да издаде заповед за възлагане на услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес на Отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Община Хасково, в рамките на проекта по т.1, за срока на неговото изпълнение или до изтичане срока на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

● Създава се нова т. 5 със следния текст: Заповедта по т. 4 следва да съдържа всички задължителни реквизити съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за грижа в дома  за възрастни хора и лица с увреждания по ПРЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.

● Създава се нова т. 6 със следния текст: Дава съгласие услугата „Грижа в дома“ по проекта по т. 1 да бъде ползвана от потребителите без заплащане на такса, за периода на предоставяне на услугата – до изтичане срока на административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта.

● Създава се нова т. 7 със следния текст: Дава съгласие Кмета на Община Хасково да изготви и утвърди „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“.

2. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

В останалата  част решение № 757 от 25.11.2022 г. на Общински съвет Хасково не се променя.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:/п/

                                              

 /Станислав Дечев/

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!