Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г. и отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 година и отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост.

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Община Хасково разполага с имоти, които може да бъде отдаден под наем. Същите следва да бъдат допълнени в приетата годишна програма за 2023 година.

Съгласно изискванията на ЗОС и Наредба за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Хасково, публичната общинска собственост се отдава под наем чрез търг след решение на Общински съвет.

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, , чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет-Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти -публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години:

1. С.Широка поляна, общ. Хасково, лекарски кабинет от здравна служба с. Широка поляна, с площ 31,00 кв.м.; месечен наем 14,00 лв. без ДДС, за здравна и хуманитарна дейност.

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!