Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г. /парк "Илинден"/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

Относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост за 2023 година и отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Община Хасково разполага с имот, който може да бъде отдаден под наем. Същият следва да бъде допълнен в приетата годишна програма за 2023 година.

Съгласно изискванията на Закона за общинската собственост (ЗОС) и Наредба за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет – Хасково, публичната общинска собственост се отдава под наем чрез провеждане на търг след решение на Общински съвет.

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС Хасково, Общински съвет – Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем следния имот – публична общинска собственост, за срок до 10 (десет) години, а именно:

парк “Илинден” - поддържане на озеленената площ – имот с идентификатор 77195.741.4 с площ по КК на град Хасково – 3 395 кв.м, намираща се между бул. „Илинден”, ул. „Преображение” и „Гоце Делчев”, гр.Хасково и възможност за монтаж на временен обект с площ до 51 кв.м., и следните допълнителни условия:

Месечен наем в размер на 205,00 лв. (двеста и пет) без ДДС.

За поставяне на маси за консумация на открито ще се заплаща допълнително такса, отделно от наемната цена, на основание издадено разрешително от Техническите служби на Община Хасково .

Да изпълни следните допълнителни условия в срок до 1 /една/ година от датата на сключване на договора за наем:

подмяна на съществуващите градински бордюри с нови и основен ремонт на настилката от пелевунски плочи;

ремонт на глицзидарии от четириъгълни бетонови плочи;

съществуващите детски съоръжения да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

съоръженията трябва да отговарят на стандарти БДС "Съоръжения за площадки за игра", при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност.

Подмяна на ударопоглъщащата настилка която да отговаря на стандарт БДС, който определя изискванията за настилката, използвана при изграждането на местата за игра, както и специфичните изисквания за ударопоглъщане на терените.

Премахване ниските ограждения около озеленените площи;

оформяне на кът за отдих в западната част на парка, подмяна на беседката;

обновяване на тенис маса;

подмяна на съществуващите пейки с нови 10 (десет) броя;

демонтаж на съществуващите разнородни и монтаж на 8 (осем) броя нови кошчета за отпадъци

за целия период на действие на договора да се осигури:

поддържане на настилките, детските съоръжения и парковата мебел и осветителните тела;

обработка на озеленените площи и провеждане на дезакараризационни мероприятия;

поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване;

извършване на санитарни резитби и оформяне корони на дървета, след издадено Разрешение от Кмета на Община Хасково.

Да поддържа районното осветление съгласно изискванията за техническа експлоатация, като отговаря за:

правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за осветление.

спазването на изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г. при извършването на СМР свързани с ремонт или профилактично техническо обслужване на районното осветление;

дейности свързани с експлоатация и ремонт на електрически инсталации да се извършват само от електротехнически персонал.

За обезпечаване изпълнението на гореизброените допълнителните условия, Наемателят да внесе гаранция в размер на 2 000,00 (две хиляди лева) без ДДС, преди подписване на договора за наем. Гаранцията се освобождава в 14-дневен срок от приемане на изпълнението на допълнителите условия констатирано с протокол на комисия назначена със заповед на Кмета на община Хасково.

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, както и други допълнителни условия, да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!