Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Допълнение на чл.27 с нова ал.5 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Допълнение на чл.27 с нова ал.5 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково е постъпила Докладна записка с вх. №53Т-07-28/28.10.2022г. от инж. Албен Манджуков – Управител на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, с която предлага прехвърляне на собствеността на автобуси с рег. Номера: С9445ХТ – ISUZU, CA5939HB – Отойол Е27 и Х5819КН - Хюндай Каунти – от Община Хасково на стопанисваното от него търговско дружество. Община Хасково е собственик на 100% от капитала на “Тролейбусен транспорт” ЕООД.

Описаните автобуси не се използват и стоят на паркинг, не са необходими на Общинска администрация, не са необходими и на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка и кметове на кметства.

Към настоящия момент Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково не дава възможност вещи общинска собственост да се предоставят под наем на търговски дружества, в които общината е 100% собственик на капитала на дружеството.

Съгласно чл.19 от Закона за общинската собственост вещи – частна общинска собственост се предоставят под наем при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 8, ал. 2 приета от Общински съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област.

I.Причините, които налагат предлаганото изменение:

Липсата на възможност да се отдават под наем вещи – общинска собственост на общински търговски дружества за използването им по предназначение и съответно поддържане и опазване на състоянието им.

II.Целите, които се поставят:

Вещи – общинска собственост да се стопанисват и използват по предназначение в случаи, при които общинска администрация, както и юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка и кметове на кметства нямат нужда.

III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Приемането на изменението няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси, а предоставянето на вещи – общинска собственост на търговски дружества със собственик Община Хасково ще позволи те да се използват по предназначение, както и да бъдат поддържани с ресурси и средства на дружеството, на което за предоставени. От вещите в Община Хасково ще постъпват приходи от наем.

IV.Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на допълнението са вещи, които не се стопанисват от Община Хасково и звена на общинска бюджетна издръжка и кметове на кметства да не остават безстопанствено и да не се изразходват средства за опазването и поддържането им.

V.Анализ на съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Решение за изменение на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за нормативните актове и Закона за общинската собственост. И двата нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност свързани с тази материя.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и чл.19 от Закон за общинската собственост, Общински съвет – Хасково допълва чл.27 с нова ал.5 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково, както следва:

Чл. 27, ал.5 Вещи по ал.1 се предоставят под наем на търговски дружества, на които Община Хасково е собственик на 100 процента от капитала без публичен търг или публично оповестен конкурс. Наемната цена се определя от независим лицензиран оценител.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

             /Станислав Дечев/

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

Последна промяна: 20 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!