Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие за създаване на нова социална услуга "Общностен център за деца и семейства", като държавно-делегирана дейност и да бъде включена в обхвата на второстепенен разпоредител "СУО"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за създаване на нова социална услуга „Общностен център за деца и семейства“ (ОЦДС), като държавно–делегирана дейност и да бъде включена в обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Община Хасково от 30.06.2016 г. изпълнява проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ . Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

По време на изпълнение на проекта, Общностният център се утвърди като висококачествена и търсена услуга за подкрепа на ранното детско развитие, като най-висок интерес от страна на общността се наблюдава към услугите за ранна детска интервенция. Проектът е фокусиран и върху ранното идентифициране на затруднения в развитието, разширяване на възможностите за приобщаване на децата с увреждания и затруднения в развитието в детските ясли и детските градини в общината, подкрепа на семействата в тяхното отглеждане и дейности за повишаване на разбирането за важността от ранната интервенция сред родители и специалисти.

Общностен център за деца и семейства е форма на социална услуга в общността, която подкрепя, подпомага и предоставя необходимата на децата и семействата професионална подкрепа в най-ранна възраст за преодоляване на затруднения в развитието. Капацитета на услугата е 40 места за почасова/консултативна дейност. Целевата група са деца с увреждания и затруднения в развитието и в риск от такива на възраст 0-7 г.(с приоритет деца от 0 до 3 години), живущи на територията на Община Хасково, и техните родители/полагащи грижа лица.

Създаването на Общностен център за деца и семейства като услуга финансирана от държавния бюджет и продължаването на работата му, ще допринесе за осигуряването на благоприятна и подкрепяща среда за развитие на децата с увреждания и затруднения в развитието и в риск от такива в най-ранна възраст. Ще осигури подкрепа към семействата, които полагат грижи за деца с увреждания или затруднения в развитието.

Съгласно чл. 21, т.3, чл.53, ал.1, чл.54, ал.1, ал.2 и ал.5, §31, ал.1 и ал.2 от ПЗР на Закона за социални услуги (ЗСУ), във връзка с чл.78, ал.1 и чл. 81, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги (ППЗСУ) и ПМС №7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г., е издадена Заповед №РД01-0411/09.03.2023 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане (АСП) за предварително одобрение за създаване на социална услуга „Общностен център за деца и семейства“, като държавно-делегирана дейност, считано от 01.07.2023 г., която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирани от държавата дейности с осигурено финансиране, при условие, че необходимите средства са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, със следните параметри:

Вид: Общностен център за деца и семейства;

Профил: Специализирана социална услуга за деца и семейства;

Адрес: гр. Хасково, ул. „Железни врата“ №6;

Брой потребители: 40 (четиридесет).

Във връзка с гореизложеното и с цел осигуряване на устойчивост на предоставяните услуги, изградени по проект „Шанс за нашите деца“, предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл. 53 от Закона за социалните услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет – Хасково:

1. Дава съгласие, считано от 01.07.2023 г., да бъде създадена нова социална услуга „Общностен център за деца и семейства“, като държавно-делегирана дейност със следните параметри:

Вид: Общностен център за деца и семейства;

Профил: Специализирана социална услуга за деца и семейства;

Адрес: гр. Хасково, ул. „Железни врата“ №6;

Брой потребители: 40 (четиридесет);

Финансирането на социалната услуга се определя съгласно стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за съответната година.

2. Броят на длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга, се определят съгласно стандартите за качество на съответната услуга определени в Наредба за качеството на социалните услуги.

3. „Общностен център за деца и семейства“ да бъде включен в обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“ (СУО), считано от 01.07.2023 г.

4. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!