Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие за създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР), като държавно–делегирана дейност и да бъде включена в

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР), като държавно–делегирана дейност и да бъде включена в обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Община Хасково от 01.03.2022 г. изпълнява проект BG05M9OP001-2.090-0009-C02 „Отвъд хоризонта - Център за грижа за лица с психични разстройства - Болярово, по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. Проекта е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Съгласно решение №334 от 28.05.2021 година на Общински съвет - Хасково е прието на територията на Община Хасково да бъде разкрита нова социална услуга – „Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово. Със Заповед №РД-115/25.02.2022 г. на Кмета на Община Хасково новата социална услуга е разкрита и започва да функционира.

В ЦГЛПР са създадени условия за резидентна услуга на 15 потребителя. В ежедневните им дейности за тях се грижат персонал от специалисти – управител, социален работник, медицински сестри и асистенти.

Съгласно чл. 21, т.3, чл.53, ал.1, чл.54, ал.1, ал.2 и ал.5, §31, ал.1 и ал.2 от ПЗР на Закона за социални услуги (ЗСУ), във връзка с чл.78, ал.1 и чл. 81, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги (ППЗСУ) и ПМС №7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. е издадена Заповед №0236/08.02.2023 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане (АСП) за предварително одобрение за създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“, като държавно-делегирана дейност, считано от 01.03.2023 г, която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирани от държавата дейности с осигурено финансиране, при условие, че необходимите средства са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, със следните параметри:

Вид: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства

Профил: Специализирана социална услуга

Адрес: гр. Хасково, кв. „Болярово“, ул. „Перущица“ №4

Брой потребители: 15 (петнадесет)

Във връзка с гореизложеното и с цел осигуряване на устойчивост на предоставяните услуги, изградени по проект „Отвъд хоризонта“ предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл. 53 от Закона за социалните услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет – Хасково:

1. Дава съгласие, считано от 01.03.2023 г. да бъде създадена нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“, като държавно-делегирана дейност със следните параметри:

Вид: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства

Профил: Специализирана социална услуга

Адрес: гр. Хасково, кв. „Болярово“, ул. „Перущица“ №4

Брой потребители: 15 (петнадесет)

Броя и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга се определят, съгласно стандартите за качество на съответната услуга определени в Наредба за качеството на социалните услуги.

2. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ да бъде включен в обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“ (СУО), считано от 01.03.2023 г.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!