Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор на проекто за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Бъдеще за децата"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Хасково е допустим кандидат по обявена процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз.

Целта на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Допустимите за финансиране дейности са разделени на две Специфични цели, както следва:

Специфична цел 2:

1.Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно имунизационния календар;

2.Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните нужди;

3.Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата.

Специфична цел 3:

1.Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието;

2.Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;

3.Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

4.Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;

5.Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.;

6.Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата, и др.

Допустими целеви групи по процедурата са:

Деца в нужда и техните семейства;

Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги.

Максималната стойност за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги е 391 166,00 лева. По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента.

Всички дейности по сключения договор следва да приключат не по късно от 31.12.2026 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 20.01.2023 г., в ИСУН 2020.

С одобряване на проектно предложение по процедурата ще се осигурят предпоставки за подобряване на детското благосъстояние. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закорила на децата, подкрепа на семействата,

В Условията за кандидатстване е регламентирано изискване към бенефициента да представи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

На основание гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. I и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз.

2.Възлага на кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1 от настоящото решение.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!