Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по отворена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, Приоритет 2 „Социално включван

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по отворена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно утвърдените Критерии за избор на операция „Грижа в дома“, одобрени от комитета за наблюдение на програмата на 22.06.2022 г., и чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕФСУ, Община Хасково е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Операцията ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници, като ще е допълваща подкрепата към най-уязвимите групи от населението, в това число и тези, които се подпомагат в рамките на Програмата за храни и основно материално подпомагане.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Допустими целеви групи са:

Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;

Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги.

Интегрираните здравно-социални услуги ще бъдат предоставяни почасово на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите.

Максималната стойност за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги (компенсация) за едно лице е до 5041 лева за 12 месеца. Съгласно Указанията за кандидатстване за Община Хасково, като конкретен бенефициент са определени за обхващане 381 лица, нуждаещи се от подкрепа.

По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 31.01.2023 г., в ИСУН 2020.

В Условията за кандидатстване е регламентирано изискване към бенефициента да представи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

На основание гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. I и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по отворена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Възлага на кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1 от настоящото решение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!