Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение от Община Хасково по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, При

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение от Община Хасково по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Хасково е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Текущ ремонт и закупуване на обзавеждане и оборудване за предвидените за предоставяне на услугите помещения - подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси).

Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги(създадени по чл.27 от ЗСУ).

Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги.

Подкрепа на Общините за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги.

Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на социалните услуги/единна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социална услуга.

Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хора с увреждания.

Допустимите целеви групи са: Служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ определен за община Хасково е 293 199 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. на 16.01.2023 г., в ИСУН 2020.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по отворена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Възлага на кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1 от настоящото решение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!